Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji

carlogo

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizują projekt „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji” Nr RPKP.09.02.01-04-0006/19, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2021 roku.
Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska. Opiera się on na wdrożeniu szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.
Celem projektu jest wdrożenie w okresie do 31.07.2021 r. kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 76 osób, w tym włączenie 19 osób na rynek pracy.

Finansowanie projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 614 665,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 372 465,20 zł (85%)
Wkład własny 242 199,80 zł (15%)

Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
(nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zarząd
Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Wpisy dotyczące projektu:

Ogłoszenie o naborze do projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji”

KURS PRAWA JAZDY – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

COACHING – szacowanie wartości zamówienia

WYŻYWIENIE – szacowanie wartości zamówienia

TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – terapeuta/trener – szacowanie wartości zamówienia

ANIMACJE – szacowanie wartości zamówienia

OPIEKUNKI DZIECIĘCE – szacowanie wartości zamówienia

Warsztaty ABC przedsiębiorczości – grupa I

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DD/CAR3/2020 Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 30 uczestników projektu

Pytania do zapytania ofertowego

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego NR 01/DD/CAR3/2020

Wycieczki do Redy i Gdyni

Piknik rodzinny połączony z podchodami

Kurs zawodowy: kosmetyczka

Kurs zawodowy: kucharz małej gastronomii

Kurs zawodowy: kadry i płace

Kurs zawodowy: opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym

Andrzejki na ZOOM

Pieczenie pierników na Zoomie

Ozdabianie choinek i śpiewanie kolęd

Bal karnawałowy

Lodowisko

Uczestnicy projektu w odnowie biologicznej

UCZESTNICY CAR-u NA SPOTKANIU WIELKANOCNYM

Sobota na rolkach

Warsztaty ABC przedsiębiorczości – grupa 2

„Wyrwij się” – nowy model pracy

Warsztaty ABC przedsiębiorczości – grupa 3

Trening kompetencji rodzicielskich

Warsztaty rozwoju lokalnego z treningiem twórczości

Wycieczka do Fojutowa

ABC Przedsiębiorczości – grupa IV

Warsztaty komputerowe

W kręgielni i kinie

Piknik rodzinny