DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU

Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  w związku z realizacją projektu „Aktywna jesień życia” RPKP.09.01.02-04-008/18 ogłaszają DODATKOWY NA JEDNO MIEJSCE nabór do klubu seniora w dwóch świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sicienko (Wojnowo, Zielonczyn).

Do projektu poszukujemy osoby:

  1. zamieszkanie na obszarze Gminy Sicienko(oświadczenie w formularzu),
  2. spełnianie definicji osoby niesamodzielnej -weryfikowana  na podstawie  oświadczenia  w formularzu  rekrutacyjnym,  orzeczenia  lub  zaświadczenia,  w  zależności  od  powodu wykluczenia.

Kandydaci  spełniający  wymagania  formalne  uzyskają  punkty  za  przynależność  do  grupy o szczególnie trudnej sytuacji:

  • spełnianie kryterium dochodowego w wysokości 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu -decyzja, zaświadczenie, itp.)–12pkt;
  • doświadczających wielokrotnego  wykluczenia  społecznego  (weryfikowane  na  podstawie zaświadczenia z GOPS) -1 pkt
  • niepełnosprawność (weryfikowana potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) a)znaczny stopień niepełnosprawności -5 pkt b)umiarkowany stopień niepełnosprawności -3 pkt c)lekki stopień niepełnosprawności  -1 pkt d) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  -2 pkt
  • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa indywidualnie lub jako rodzina  (weryfikacja  na  podstawie  oświadczenia  uczestnika  z  pouczeniem o odpowiedzialności karnej zawartego w formularzu)-1 pkt
  • zamieszkujących na  obszarach  zdegradowanych  wyznaczonych  w  lokalnych  programach rewitalizacji lub gminnych  programach rewitalizacji (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności karnej zawartego w formularzu) -1 pkt.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu i złożenia dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się w załączeniu.

Biuro projektu

Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom
Szkolna 8/7
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 662 069 390

Dodatkowo w okresie rekrutacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Mrotecka 9
86-014 Sicienko

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU