Dostępność miejsc po zakończeniu projektu

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wraz ze Świetlicą Terapeutyczną w Sępólnie Krajeńskim zakończyły realizację projekt „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” nr RPKP.09.03.02-04-0009/18, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Po zakończeniu realizacji projektu w Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim istnieją 84 miejsca świadczenia usług społecznych (w tym 15 nowych powstałych w wyniku realizacji ww. projektu).

Projekt finansowany był w następujący sposób:
Wartość całkowita projektu: 931 228,64 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 791 544,34 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 46 561,39 zł
Wkład własny: 93 122,91 zł