“Edukacja + integracja = lepsze życie”

Stowarzyszenie „ Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Edukacja + integracja = lepsze życie”. Realizację projektu przewiduje się  od 15/04/2021 r.  do 30/09/2021 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie mają charakter oddziaływań wielokierunkowych: z jednej strony będą to warsztaty edukacyjno-integracyjne dla uczestników projektu, ukierunkowane na podniesienie świadomości i dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. ekologii, życia w zgodzie z naturą, zdrowego odżywiania z kuchnią lekkostrawną oraz warsztaty relaksacyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik artystycznych np.”ebru”, pozwalających na wyrażanie swoich emocji, uwalnianie napięć, przeciwdziałające frustracji z powodu ograniczeń, jaką niesie niepełnosprawność. Zajęcia warsztatowe będą miały charakter cykliczny. Projekt zakłada włączenie mieszkańców powiatu sępoleńskiego w działania przez udział w pikniku, których chcemy zaprosić do wspólnej integracji przy grillu i zabawach integrujących wszystkich uczestników. Pokłosiem warsztatów będą prace, wytwory osób z niepełnosprawnością oraz przygotowane przez nich potrawy lekkiej kuchni, które zostaną zaprezentowane na wystawie podczas pikniku. Dla otoczenia beneficjentów projektu będą przeprowadzone dwa 20-godzinne warsztaty kompetencyjne przeprowadzone przez specjalistów.

LGD_nasza_krajna-bdf6e483