“Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” – ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”
(Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)


DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy o dofinansowanie
Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z dnia 22.06.2016 r.
zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie
ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH

Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji Projektu grantowego
(tzw. Regulamin udziału w Projekcie wraz z załącznikami).
Wejdź na stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl i dowiedz się więcej!

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.
Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:
Innowacje społeczne).

OGŁOSZENIE O NABORZE

Folder informacyjny

Plakat