Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią

kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Miastem i Gminą Nakło nad Notecią realizuje projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku.

Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2018 r. kompleksowego programu edukacyjnego skierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji  nauczycieli w placówkach edukacyjnych w Gminie Nakło nad Notecią w okresie do 31.07.2018 r.

Cel szczegółowy 1 projektu to uzupełnienie oferty szkół o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, które przyczynią się do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie do 31.07.2018 r.

Cel szczegółowy 2 projektu – podniesienie atrakcyjności i skuteczności działań edukacyjnych w 8 placówkach edukacyjnych Gminy Nakło nad Notecią poprzez doposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne i naukowe w okresie do 31.07.2018 r.

Cel szczegółowy nr 3 – to poprawa jakości edukacji poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli z 8 szkół z Gminy Nakło nad Notecią w okresie do 31.07.2018 r.

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 873 315,89 zł

Dofinasowanie: 829 640,10 zł (95%):

w tym wkład Unii Europejskiej 742 318,00 zł (85%)

Wkład własny 43 675,79 zł (5%)

 

 Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
(nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”,  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

                                                                                                               Zarząd

                                                                                         Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Informacja o przetwarzaniu danych RODO

Wpisy dotyczące projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDN/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego NR 01/DDN/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

Postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie zakupu mebli do dwóch międzyszkolnych pracowni przyrodniczych

Projekt „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” – informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017

Szacowanie wartości zamówienia – powielanie materiałów szkoleniowych

Szacowanie wartości zamówienia – prace remontowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 02.DDN.2017 – rozstrzygnięcie

Zapytanie Ofertowe 01A/DDN/2017

Zapytanie Ofertowe 01A/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02A/DDN/2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego NR 02A/DDN/2017

SZTALUGI – szacowanie wartości zamówienia

LOGOPEDIA – szacowanie wartości zamówienia

Zakończenie projektu