KAMPANIA PROMOCYJNA PROJEKTU

Stowarzyszenie „ Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Z WTZ na rynek pracy”. Realizację zajęć merytorycznych w projekcie przewiduje się  od 1/10/2020 r.  do 31/07/2021 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia ze sprzężeniami oraz kandydatów do WTZ. Są to osoby najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w grupie osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zostanie zrealizowane indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Przewidziane są też warsztaty psychospołeczne dla wszystkich uczestników oraz treningi kompetencji społecznych. Osoby z niepełnosprawnością wyposażone zostaną w instrumenty i narzędzia pozwalające na rozwój i osiągnięcia gotowości do wejścia na rynek pracy przez udział w kursach zawodowych oraz stażach zawodowych. Dla wzmocnienia  osiągnięcia przez uczestników w/w celu przewiduje się usługę trenerów pracy.

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb.

Wsparcie zaplanowane w projekcie jest zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika i nie ogranicza możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji, w tym w szczególności skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami. Zapraszamy do udziału mieszkańców [powiatu sępoleńskiego spełniających kryteria naboru.