NOWE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT

logo

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. w partnerstwie z Gminą Sępólno Kraj. w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Kraj.” uruchamia nowe miejsca opieki nad dziećmi do 3-ech lat u Dziennych Opiekunów. W ramach projektu uruchomione zostaną łącznie 23 miejsca opieki m. in.:

– 13 miejsc – Zalesie 36 Gmina Sępólno Kraj.

– 10 miejsc – Świetlica Terapeutyczna ul. Baczyńska 2 w Sępólnie Kraj.

Zainteresowani mogą składać formularze przystąpienia do projektu osobiście w siedzibie Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Kraj. lub mailowo: zlobek_sepolno@wp.pl. O przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów:

  • Kryteria obligatoryjne:

– wiek aktywności zawodowej rodzica dziecka wyłączenie z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim;

– zamieszkanie na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;

– rodzice dzieci, które na dzień podpisania  deklaracji uczestnictwa mają ukończone co   najmniej 4 miesiące życia i nie ukończyły 3 rok życia;

2) Kryteria dodatkowo premiowane:

– rodzice są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne;

– rodzice należą do jednej z trzech kategorii:

  • bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy;
  • posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 3;
  • rodzic, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka;

– posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 3 roku życia;

– trudna sytuacja materialna rodziców dziecka;

– samotne rodzicielstwo;

– niepełnosprawność rodzica/dziecka;

– rodzina zastępcza;

Formularze zgłoszeniowe dziecka do pełnienia opieki u Dziennego Opiekuna oraz zgłoszenia do projektu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia dziecka do Dziennego Opiekuna

0001

 

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy do projektu

0001 0002 0003 0004