Odskocznia – projekt ponadnarodowy

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz ze Świetlicą Terapeutyczną w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt  „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” nr RPKP.09.03.02-04-0009/18,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Do projektu tego jako komponent ponadnarodowy realizowany jest projekt „Odskocznia”, którego celem jest  wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w zakresie przeciwdziałania ubóstwu dziedziczonemu, a w konsekwencji opracowanie nowego modelu pracy z rodziną.

Projekt jest konsekwencją podpisania umowy powierzenia grantu w projekcie pod nazwą „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 zawartej przez Fundację „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Stowarzyszenie we współpracy z partnerem zagranicznym tj. stowarzyszeniem ProAtlântico – Associação Juvenil  planuje na podstawie wzajemnych doświadczeń obu stron wypracować nowy model pracy z rodziną w otwartym środowisku. Model ten opiera się na założeniu, że pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie skuteczna tylko wówczas gdy zostaną nią objęci uczestnicy projektu i członkowie ich otoczenia (rodzin). Aktualnie praca z uczestnikami projektu i ich rodzinami odbywa się w oparciu o metody tradycyjne (głównie praca z uczestnikiem w siedzibie Stowarzyszenia, poza asystenturą rodzin). Praca z rodziną w otwartym środowisku jest nowym wyzwaniem, które stoi przed instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem.

Wizyta studyjna w Portugalii