Ogłoszenie o naborze w ramach projektu: „Przez WTZ do zatrudnienia”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia” nr RPKP.09.02.01-04-0021/17 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

Projekt pt. ” Przez WTZ do zatrudnienia.” realizowany na terenie powiatu sępoleńskiego zakłada aktywną integrację 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz ich otoczenie.

 Realizacja projektu oparta będzie na IPR każdego uczestnika i zawierać będzie narzędzia aktywizacji społecznej:

– Warsztaty psycho-społeczne dla wszystkich uczestników projektu

– Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne

– Treningi kompetencji społecznych

Narzędzia aktywizacji zawodowej:

– Indywidualne doradztwo zawodowe

– Kursy zawodowe

– Staże zawodowe

– Trener pracy dla uczestników projektu

– Utworzenie w siedzibie WTZ Pracowni Przygotowania Zawodowego obejmującej dwa oddziały:

  1. Oddział: Pracownik Gospodarczy
  2. Oddział: Pracownik Zieleni Miejskiej.

Projekt zawierać będzie kompleksowość wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Wobec uczestników oraz ich otoczenie zastosowane zostaną działania środowiskowe : wyjazdy edukacyjno – integrujące, impreza o charakterze kulturalno – środowiskowym.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” Plac Wolności 2 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 81 85 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 pod nr telefonu  600 342 632.

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe – oświadczenia

Deklaracja udziału w projekcie

Dnia 09.02.2018 r. w związku z realizacją projektu “Przez WTZ do zatrudnienia” przez Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” wprowadza się zmieniony regulamin uczestnictwa w projekcie:

Regulamin