PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny” Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia/rozeznaniem rynku w zakresie poradnictwa psychospołecznego – poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę spotkania w ramach poradnictwa rodzinnego.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać mailowo cenę za jedno spotkanie. W ramach projektu planuje się organizację około 260 godzin poradnictwa rodzinnego.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 15 listopada 2021 roku.

Informację o cenie jednego spotkania na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia”.

Informacje dodatkowe:

Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez:

 • diagnozowanie problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin niewydolnych wychowawczo (funkcji opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej);
 • udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – kierowanie do odpowiednich służb i specjalistów;
 • udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 • pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 • wspieranie rodziny w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
 • udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
 • prowadzenie edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • udzielanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej – tworzenie obrzędowości rodziny;
 • prowadzenie mediacji rodzinnych;
 • poradnictwo w zakresie rozwiązywania konfliktów w rodzinie, niepełnosprawności w rodzinie,

Osoba udzielająca wsparcia w zakresie poradnictwa rodzinnego musi mieć wykształcenie pedagogiczne, powinna być trenerem oraz posiadać doświadczenie zawodowe.

Z poważaniem
Sławomir Jaskulski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”