Projekt „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” – informacja

 

Informacja

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Miastem i Gminą Nakło nad Notecią realizuje projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku.

Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2018 r. kompleksowego programu edukacyjnego skierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji  nauczycieli w placówkach edukacyjnych w Gminie Nakło nad Notecią w okresie do 31.07.2018 r.

Cel szczegółowy 1 projektu to uzupełnienie oferty szkół o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, które przyczynią się do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie do 31.07.2018 r.

Cel szczegółowy 2 projektu – podniesienie atrakcyjności i skuteczności działań edukacyjnych w 8 placówkach edukacyjnych Gminy Nakło nad Notecią poprzez doposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne i naukowe w okresie do 31.07.2018 r.

Cel szczegółowy nr 3 – to poprawa jakości edukacji poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli z 8 szkół z Gminy Nakło nad Notecią w okresie do 31.07.2018 r.

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 873 315,89 zł

Dofinasowanie: 829 640,10 zł (95%):

w tym wkład Unii Europejskiej 742 318,00 zł (85%)

Wkład własny 43 675,79 zł (5%)

Informacja

Bez tytułu