Szkolenie dla nauczycieli „Jestem działam współpracuję” – szkolenie w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych

W ramach projektu w dniach 25 i 26 marca odbyła się szkolenie nauczycieli  pn. :  „Jestem działam współpracuję” – szkolenie w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie.

Szkolenia obejmowało następujące zagadnienia:

Część 1   JESTEM

Zapoznanie z podstawowymi mechanizmami i elementami budowania wiedzy o sobie z perspektywy osobistej, środowiskowej i grupowej

Okno Jo -Harego jako metoda gromadzenia wiedzy o sobie

Poznanie siebie z uwzględnieniem analizy transakcyjnej

Udzielanie informacji zwrotnych budujących poczucie wartości

Poznanie ćwiczeń zwiększających wiedzę o samym sobie

Projektowanie działań z uczniami zwiększających wiedzę o samym sobie

Rozwijanie u uczniów umiejętności zachowań asertywnych

Część 2 WSPÓŁPRACUJĘ

Zapoznanie z pojęciem i zasadami konstruktywnej współpracy w grupie

Narzędzia i metody rozwijające współpracę w grupie

Projektowanie ćwiczeń rozwijających umiejętność współpracy w grupie

Rozwiązywanie trudnych sytuacji pojawiających się w grupie, zespole

Część 3 DZIAŁAM

Poznanie zasad projektowania przestrzeni rozwojowej uczniów

Zapoznanie z elementami metody projektu rozwojowego

Realizacja projektu rozwojowego

Poznanie zasady wprowadzania podmiotowości uczniów w działaniach

Rozwijanie u uczniów sprawczość i samodzielność

Nauczyciel jako facylitator, mentor, moderator

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabyli następujące kompetencje:

Wiedza

Uczestnik zna:

 • podstawowe mechanizmy i elementy budowania wiedzy o sobie z perspektywy osobistej, środowiskowej i grupowej
 • podstawowe zasady formułowania komunikatów kształtujących poczucie wartości ucznia
 • narzędzia i metody rozwijające współpracę w grupie
 • zasady projektowania przestrzeni rozwojowej uczniów
 • elementy metody projektu rozwojowego
 • zasady wprowadzania podmiotowości uczniów w działaniach

Umiejętności

Uczestnik potrafi:

 • zaprojektować ćwiczenia budujące u uczniów wiedzę o samym sobie z uwzględnieniem różnych perspektyw
 • komunikować się tak by konstruktywnie rozwijać poczucie wartości ucznia
 • rozwijać u uczniów zachowania asertywne
 • rozwijać u uczniów sprawczość i samodzielność
 • zaprojektować ćwiczenia rozwijające umiejętność współpracy w grupie
 • rozwiązywać trudne sytuacje w zespole
 • przeprowadzić metodę projektu rozwojowego z uwzględnieniem podmiotowości uczniów

Postawy

 • Uczestnik rozwija postawę facylitatora, mentora, moderatora