„Trampolina rozwojowa” – projekt grantowy IX edycji konkursu „Na dobry początek!” Fundacji BGK


fundacja_bgk_logo1

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim w ramach IX edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” organizowanego przez Fundację BGK otrzymało dofinansowanie, w maksymalnie możliwej do uzyskania wysokości dotacji 10 000 zł, na realizację projektu  pt. „Trampolina rozwojowa”. W podziale wojewódzkim tylko dwa projekty w województwie kujawsko-pomorskim otrzymały dofinansowanie na realizację zadań grantowych, w tym m.in. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”.

               Projekt „Trampolina rozwojowa” realizowany będzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. W projekcie wsparcie otrzymają dzieci w wieku od 2-4 lat z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie uczęszczają do Żłobka, Klubu Dziecięcego, przedszkola oraz niekorzystające z innych form dziennej opieki.

               Celem projektu „Trampolina rozwojowa” jest przede wszystkim wsparcie najmłodszych dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym z obszaru zdegradowanego w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Fundacja BGK dofinansuje 60 projektów edukacyjnych w konkursie grantowym „Na dobry początek!”

  • Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat otrzymają biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe.
  • Odbiorcami działań będzie 2 100 dzieci i ponad 2 400 rodziców.
  • Nagrodzone projekty wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi i lokalne zasoby, angażują instytucje partnerskie, doceniają rolę integracji wielopokoleniowej, tworząc inspirujące otoczenie do rozwoju dzieci.
  • Konkurs „Na dobry początek!” po raz 9. organizuje Fundacja BGK. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymają biblioteki (11), ośrodki kultury, sportu i rekreacji (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci oraz integracji wielopokoleniowej.

Dofinansowane projekty w podziale na województwa: dolnośląskie 7, kujawsko-pomorskie 2,  lubelskie 8, lubuskie 2, łódzkie 3, małopolskie 10, mazowieckie 3, opolskie 2, podkarpackie  4, podlaskie 4, pomorskie  2, śląskie 5, świętokrzyskie  1, warmińsko-mazurskie  1, wielkopolskie   6, zachodniopomorskie  0.

Nagrodzone projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku. Umożliwią one 2 100 dzieciom w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne. Dzieci będą rozwijać zainteresowania przyrodnicze, zorganizowane zostaną zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne i plastyczne. Wezmą udział w zajęciach językowych, warsztatach malarstwa plenerowego i architektury krajobrazu. Będą rozwijać umiejętności społeczne i twórczego myślenia, rozmawiać o własnych emocjach. Podczas wycieczek poznają swoje najbliższe otoczenie oraz tradycje regionalne, wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych, m.in. filcowania, haftu, szydełkowania, czy garncarskich.

Zaplanowano także zajęcia logopedyczne i wspomagające integrację sensoryczną, spotkania z dogoterapeutą i hipoterapię. Powstaną grupy zabawowe, które umożliwią dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną udział w zajęciach ogólnorozwojowych, zabawach relaksacyjnych i grach integracyjnych.

W planowanych działaniach będzie uczestniczyć ponad 2 400 rodziców, zakładają one również integrację wielopokoleniową, m.in. wspólne muzykowanie, majsterkowanie, pieczenie chleba czy warsztaty krawieckie z udziałem Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich, regionalnych zespołów folklorystycznych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W 9. edycji konkursu złożono 577 wniosków. O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (142  wnioski), fundacje (54)  i stowarzyszenia (231) oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji (150) z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Projekty były oceniane przez pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty przyznano organizacjom mającym siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. W dniach 1-2 grudnia br. przedstawiciele organizacji realizujących projekty nagrodzone w konkursie podczas szkolenia w Warszawie poznają metody integracyjne w pracy z grupą i działania animacyjne inspirowane pedagogiką zabawy z elementami dramy, plastyki, tańca i treningu twórczości.

Celem programu „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł.  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł.

Misją Fundacji BGK jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ¬ programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.