Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło realizację szeregu inicjatyw obywatelskich związanych z zachowaniem i zabezpieczeniem walorów przyrodniczych powiatu sępoleńskiego, jak i ochrony zagrożonych w nim elementów środowiska naturalnego.

W zasięgu przeprowadzanych działań jest m.in. budowa Eko-bazy, wyposażenie terenu gminy w budki lęgowe dla ptaków i schroniska rozrodcze dla nietoperzy, stworzenie ogródków dendrologicznych i minitężni, roślinna ekspansja Eko-gaju oraz budowa Ekoparkingów i Eko-przystanków. Poprzez podejmowane działania chcemy chronić i eksponować walory przyrodnicze naszych terenów oraz zainteresować środowiskiem naturalnym i zintegrować wokół różnorodnych inicjatyw społeczność lokalną. Łączna kwota pozyskanych środków na realizację projektu wynosi 492.828,00 zł.

W ramach projektu w Gminie Sępólno realizowane są n/w inicjatywy:

 1. „Powstanie Eko-bazy jako małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej ograniczającej niekorzystne wpływy człowieka na środowisko przyrodnicze” – budowa dwóch wiat z ławo stołami, zakup i montaż 2 altanek, zakup 4 namiotów wojskowych, zakup kuchni polowej, nasadzenie roślin, ogrodzenie terenu.
 2. „Odbudowa stanu populacji platanów i ich pielęgnacja poprzez założenie platanowej alei wolontariuszy” – rekultywacja terenu, zakup i nasadzenie  50 sadzonek platanów.
 3. „Zielone płuca osiedla w Sępólnie Krajeńskim” – rekultywacja terenu, zakup i nasadzenie drzew, krzewów i pnącz ozdobnych, zakup i montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci.
 4. „Budki lęgowe dla ptaków” – zakup budek lęgowych dla ptaków i rozmieszczenie w różnych miejscach Gminy Sępólno Krajenskie.
 5. „Eko-parkingi” w Niechorzu, w Lutówku i nad Juchaczem – budowa zadaszonych wiat z ławo stołami (po dwie na Eko-parking, zakup i montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, utwardzenie miejsc postojowych, montaż płotków ozdobnych.
 6. „Chrońmy jerzyki w Sępólnie Krajeńskim” – budowa dwóch wież z 40 budkami dla jerzyków,
 7. „Utworzenie leśnych Eko-przystanków” – utworzenie 15 Eko-przystanków, zakup i montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci.
 8. „Eko-gaj – nasadzenia drzew i krzewów” – rekultywacja terenu, zakup, nasadzenie drzew                         i krzewów ozdobnych, budowa małej architektury (altanka + niewielka kaskada wodna).
 9. „Ochrona czynna nietoperzy poprzez wywieszenie dla nich skupisk schronień rozrodczych” – zakup budek dla nietoperzy i rozwieszenie ich w różnych miejscach w Gminie Sepólno Krajeńskie.
 10. „Ogródki dendrologiczne” – zakup i nasadzenie drzew i krzewów w ogródkach dendrologicznych w szkołach naszej gminy dla celów edukacyjnych dla uczniów.
 11. „Mini tężnie sposobem na poprawę mikroklimatu w Sępólnie Krajeńskim” – budowa mini-tężni i montaż nad Jeziorem Sępoleńskim, zakup i montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Przy każdej inicjatywie będą rozmieszczone tematycznie ozdobne drewniane tablice informacyjne zawierające opis inicjatywy, opis fauny i flory oraz opis roślin dotyczących danej inicjatywy, realizatora projektu oraz instytucji współfinansującej. Treści umieszczone na tablicach mają na celu dostarczeniu wiedzy na temat fauny i flory naszej gminy, nasadzonych roślin, edukacji ekologicznej, podniesie świadomości na temat konieczności ochrony przyrody. Dodatkowa wartością projektu ma być zachęcenie naszych mieszkańców oraz turystów do korzystania z walorów przyrodniczych gminy i spędzania czynnie wolnego czasu z wykorzystaniem w/w inicjatyw.