Zajęcia dodatkowe dla uczniów – Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

logo-sicienkoINNOWACYJNA EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHW W TRZEMIĘTOWIE

Od grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie realizowany jest projekt unijny pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Sicienko”. W ramach projektu w szkole prowadzone są zajęcia rozwijające i wyrównujące szanse edukacyjne, w których uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W zajęciach matematycznych z elementami informatyki uczestniczą uczniowie klasy II, V, VI i VII. Dzieci mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania matematyczne i informatyczne w innych warunkach niż lekcja, co sprzyja wzmożonej aktywności i rozwija sferę poznawczą. Podczas zajęć nabywają umiejętności w zakresie logicznego myślenia i podejmowania konstruktywnych działań prowadzących do rozwiązania problemu. Ponadto uczniowie poznają nowe technologie informacyjnie, elementy kodowania i programowania, a jednocześnie doskonalą pracę w zespole.

Uczniowie klasy I i III natomiast, uczestniczą w zajęciach z kreatywności, podczas których rozwijają ekspresję twórczą plastyczną, muzyczno-ruchową i werbalną. Jednocześnie dzieci bawią się w kodowanie na dywanie. Różnorodna aktywność dzieci pozwala na lepszą komunikację, rozwój kultury estetycznej i radości z tworzenia.

W zajęciach przyrodniczych natomiast pn. „Klub Młodego Odkrywcy” uczestniczą uczniowie klasy IV. Zajęcia te bazują na eksperymentach, co pozwala rozwijać u uczniów postawy badawcze poprzez projektowanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. Dzieci pracują z mikroskopami i samodzielnie wykonują preparaty. Badają odczyn gleby i poznają stężenia roztworów, proces krystalizacji, a także różnego rodzaju mieszaniny. Zajęcia pozwalają na poznanie przyrody metodami badawczymi.

Uczniowie kl. VIII natomiast uczestniczą w zajęciach lingwistycznych z języka angielskiego. Podczas tych zajęć w ciekawy i kreatywny sposób uczą się leksyki oraz sprawniejszej komunikacji w języku angielskim. Uczniowie słabsi i nieśmiali przełamują bariery komunikacyjne, a zdolni doskonalą formy przekazu ustnego, i pisemnego. Innowacyjne zajęcia lingwistyczne są okazją do doskonalenia pracy w grupach oraz podniesienia motywacji do nauki języka angielskiego.

Ponadto w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi objęci są uczniowie klas I-VIII.

Podczas zajęć logopedycznych dzieci usprawniają narządy artykulacyjne oraz prawidłowy tor oddechowy, wykonują ćwiczenia mające na celu wywołanie prawidłowej realizacji zaburzonych głosek. Następnie utrwalają wymowę głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach i opowiadaniach. Wszelkie czynności terapeutyczne odbywają się poprzez zabawę i przy użyciu licznych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, np. memory, układanki, puzzle, logopedyczne gry planszowe, karty logopedyczne i komputerowy program logopedyczny.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmują zagadnienia z języka polskiego, dotyczące zarówno nauki o języku, jak i różnych form wypowiedzi. Uczniowie utrwalają zasady ortograficzne i formy gramatyczne poprzez zabawę: gry dydaktyczne, krzyżówki, rebusy, natomiast formy wypowiedzi w oparciu o krótkie teksty literackie, jak fragment baśni, legendy, opowiadania. Podczas zajęć korzystają z tablicy interaktywnej i komputerów. Pracują zarówno indywidualnie, jak i w parach.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych z kolei, dzięki ciekawemu sposobowi prowadzenia stwarzają możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Uczęszczający na nie uczniowie z sukcesem przezwyciężają trudności w opanowaniu określonych umiejętności, co umożliwia im osiągnięcie pozytywnych wyników podczas lekcji.

Projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” w naszej szkole to droga do rozwoju i sukcesu wszystkich uczniów.

AM