Zajęcia dodatkowe dla uczniów – Szkoła Podstawowa w Wojnowie

logo-sicienko„Innowacyjna edukacja w Gminie Sicienko”- zajęcia w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

W ramach realizacji projektu powstało 18 grup zajęciowych, które spotykają się regularnie na terenie szkoły od grudnia 2018 r. Realizowane zajęcia to:

  • Logopedyczne, wynikające z pogłębionej diagnozy (1 grupa),
  • Korekcyjno – kompensacyjne, wynikające z pogłębionej diagnozy (2 grupy),
  • Dydaktyczno – wyrównawcze (4 grupy),
  • Klub Młodego Odkrywcy- zajęcia przyrodnicze, bazujące na eksperymentach dla uczniów (1 grupa),
  • Zajęcia matematyczne z elementami informatyki (2 grupy),
  • Zajęcia z kreatywności (6 grup),
  • Zajęcia lingwistyczne (2 grupy).

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie rozwijają i doskonalą umiejętności komunikowania się  z otoczeniem. Wykonują ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek w tym:  oddechowe w celu pogłębienia oddechu, wydłużenia fazy wydechowej oraz rozruszania przepony . Usprawniają narządy artykulacyjne, a także  funkcje emisyjno – głosowe. Uczniowie ćwiczą słuch fonemowy, rozwijają słownik czynny i bierny, pracują nad koordynacją wzrokowo – ruchową i percepcją słuchową podczas gier dydaktycznych. Rozwijają koncentrację uwagi oraz orientację przestrzenną  przy wykorzystaniu logopedycznych programów multimedialnych.

W zajęciach kompensacyjno – wyrównawczych uczestniczą uczniowie, którzy wymagają pobudzania i wszechstronnego usprawniania rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego oraz wyrównywania braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach.  Do tej pory przeprowadziliśmy zajęcia doskonalące sprawność manualną i grafomotoryczną, rozwijające spostrzegawczość i pamięć oraz percepcję słuchową i wzrokową. Na każdych zajęciach wykonujemy także ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania i czytania. W małej grupie uczniowie mieli możliwość osiągnięcia sukcesu i porównania swoich umiejętności i wiadomości. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach i sami proponują wykonywanie lub powtarzanie wykonywanych już kiedyś zadań. Zastosowanie różnorodnych i ciekawych technik  podczas zajęć  wpływa na usprawnienie zaburzonej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Dzieci poznały już między innymi techniki: decoupage, pergamano, scrapbooking, origami, lepienie z masy solnej.  Dzieci uczestniczą w zabawach przy muzyce, uczą się gry na prostych instrumentach muzycznych (dzwonki).  Udział w zajęciach  wpływa na zmniejszenie deficytów i zaburzeń rozwojowych,  ale także sprawia uczestnikom zajęć dużo radości i satysfakcji.

Na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych grupa uczniów realizuje ćwiczenia rozwijające umiejętności manualne i kreatywność plastyczną. Uczestnicy zajęć poznali już nowe techniki plastyczne i dekoratorskie takie jak scrapbooking, iris folding. W trakcie zajęć realizowane są również zadania technikami arteterapii. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje społeczne oraz wzmacniają wzajemne relacje. Wszyscy  uczestnicy angażują się w wykonywane ćwiczenia i chętnie podejmują pracę.

Podczas zajęć matematycznych z elementami informatyki uczniowie pracują na zestawach mBot oraz Lego Mindstorms. Uczestnicy zajęć poznali już budowę i funkcjonalność robotów. Zbudowali swojego pierwszego robota oraz wprawili go w ruch.  Celem tego cyklu zajęć jest zainteresowanie uczniów przedmiotami  ścisłymi, połączenie nauki i zabawy oraz wprowadzenie uczestników zajęć w świat programowania i kodowania. Zajęcia z robotami  przeniosły uczniów w świat nowych technologii.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z kreatywności w klasach młodszych kształtują umiejętność pracy w zespole. W  trakcie zajęć rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne i techniczne. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi było potrzebne kiedy planowali tor dla Robota  mBota. Stworzenie toru dla robota i miasteczka w którym jeździł pokazało jaki potencjał twórczy znajduje się w dzieciach. Nagrodą był bezbłędny przejazd robota po wyznaczonym torze. Starsi uczestnicy  zajęć  kreatywnych rozwijają swą wiedzę oraz umiejętności poprzez gry planszowe i pamięciowe, quizy historyczne, a także puzzle. Oprócz zdobywania wiedzy uczniowie rozwijają umiejętności społeczne, jak praca w grupie oraz kulturalna rywalizacja. Zajęcia kreatywne dla najmłodszych mają charakter zabawy, umożliwiając realizację wielu zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Szczególnie, że na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. Zatem jak najszybciej należy obudzić w dzieciach pokłady twórczości. Podczas zajęć przeważa praca indywidualna i grupowa. Głównie dominują metody, które mają na celu projektowanie zadania, samodzielne rozwiązywanie problemów i wcielanie ich w życie. Ciekawa tematyka, różnorodna technika oraz miła atmosfera powodują, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.  W  prowadzonych w bibliotece zajęciach z kreatywności, poprzez kontakt  z różnymi tekstami literackimi dzieci rozwijają ciekawość poznawczą, uczą się otwartości i tolerancji oraz wrażliwości. Różnorodne działania i  formy ekspresji pozwalają im rozwijać twórcze postawy,  wyobraźnię oraz  wymyślać  niebanalne rozwiązania problemów.

Podczas innych jeszcze zajęć z  kreatywności uczniowie rozwijają swoje zainteresowania przy wykorzystaniu różnych zmysłów: słuchu, dotyku, a nawet smaku. Komponowali już opowiadanie twórcze na temat świąt Bożego Narodzenia i wykonywali prace plastyczne metodą kolażu. Zimowy czas sprzyjał tworzeniu ozdób z niekonwencjonalnych materiałów np. bożonarodzeniowej szopki z makaronu. Obecnie grupa nagrywa film, do którego samodzielnie napisali scenariusz. Zajęcia są okazją dla dzieci do podejmowania różnych działań artystycznych i wyzwalania aktywności twórczej, a także rozwijania sprawności manualnych. Działają zarówno w grupie, jak i indywidualnie, uczą się panować nad emocjami i szanować zdanie innych osób.

Podczas zajęć Klubu Młodego odkrywcy uczniowie mieli między innymi okazję prowadzić obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów, ale także uczyli się samodzielnie wykonywać preparaty. Poznali różnorodność i złożoność królestw organizmów żywych. Badali wpływ substancji chemicznych na rozwój roślin. Poznali również sposoby określania wieku drzew rosnących w najbliższej okolicy.

Zajęcia lingwistyczne dla uczniów miały na celu zachęcić i w kreatywny sposób zmotywować dzieci do nauki języka angielskiego. Młodzież pracowała metodą projektu, brała udział w scenkach teatralnych, tworzyła własne gry planszowe oraz plakaty edukacyjne. Uczniowie bawiąc się, chętnie i łatwością przyswajają sobie struktury języka obcego.

Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu nauczycieli młodzież bardzo chętnie i licznie uczestniczy w zajęciach projektowych.

Nauczyciele SP im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie