Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.1

W Szkole  Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie  realizowane są  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na I etapie edukacyjnym w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja 3”.

Ich celem jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,  rozwijanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy, ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach. Uczniom udzielana jest  pomoc w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości. Są oni motywowani do przezwyciężania trudności w nauce.

Dzieci, podczas  realizacji zajęć ćwiczą ogólną sprawność ruchową, manualną, graficzną, funkcje wzrokowe i orientację przestrzenną. Doskonali się również koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, wrażliwość słuchową, czytanie, pisanie oraz ćwiczenia w mówieniu.

Stosowana jest pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem. Zadania dostosowane do możliwości poszczególnych dzieci zapewniają poprawne wykonywanie ćwiczeń i odniesienie sukcesu. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzają czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Na miarę swoich możliwości dzieci uczą się przezwyciężania stresu i radzenia sobie z niepowodzeniami.

W wyniku realizacji programu uczniowie w znacznym stopniu poprawiają technikę czytania oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Potrafią samodzielnie dostrzec i skorygować popełnione błędy w czytaniu i pisaniu. W miarę możliwości umieją zapanować nad stresem związanym z czytaniem i pisaniem. Stosują podstawowe zasady ortograficzne podczas zabaw edukacyjnych. Coraz lepiej wykonują cztery podstawowe działania matematyczne, posługują się słownym i cyfrowym zapisem liczb, czytają, analizują i rozwiązują łatwiejsze zadania z treścią. Wykonują również obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe oraz odczytują wskazania termometru.