Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki gr. 3 i 4

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, wyrównujące dysproporcje edukacyjne z matematyki odbywają się w dwóch grupach (grupa 3 i 4), w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy ósmej, mających trudności z opanowaniem materiału z matematyki.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów. Uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, doskonalą umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów praktycznych w życiu codziennym, kształtują pozytywną motywację do podejmowania zadań wymagających wysiłku i radzenia sobie z nimi.

Praca w małych grupach w dużym stopniu umożliwia indywidualizację procesu nauczania oraz przyczynia się do wzmocnienia samooceny uczniów. Młodzież chętniej podejmuje zadania, pyta i nabiera większej pewności siebie. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Wiodącymi metodami były gry, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne. Uczniowie chętnie wykorzystywali tablicę interaktywną oraz inne pomoce dydaktyczne( siatki i modele brył). Każdy mógł wykazać się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań. Ćwiczenia są dobierane w taki sposób, aby motywowały do uczenia się matematyki.

mgr Anna Nowakowska