Zajęcia logopedyczne dla uczniów Kruszyn

Zajęcia logopedyczne dla uczniów wynikające z pogłębionej diagnozy prowadzone są w Szkole podstawowej w Kruszynie zgodnie z założeniami „Innowacyjnej edukacji dla szkół w Gminie Sicienko”.

Zajęcia z uczniami w pierwszym semestrze odbywały się w czwartki. Dzieci uczęszczały w spotkaniach bardzo chętnie. Terapia logopedyczna miała na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych, usprawnianie oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej, niwelowanie zaburzeń mowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej i leksykalnej, podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków w mowie spontanicznej. Podczas zajęć dbano o usprawnianie techniki czytania i pisania oraz podnoszono kompetencje społeczne uczniów, wzmacniano wiarę we własne możliwości.

W trakcie zajęć stosowane były miedzy innymi: metody ćwiczeniowe, aktywizujące, powtórzeniowe. Zajęcia dostosowane były do możliwości każdego ucznia. W czasie zajęć szczególną uwagę zwracano na ćwiczenia usprawniające język, wargi i ćwiczenia oddechowe. Wyrabiano u dzieci wrażliwość słuchową poprzez różnorodne ćwiczenia, zabawy i gry. Dbano o atrakcyjność terapii stosując różnorodne metody, techniki i formy pracy oraz treści. Wykorzystano do ćwiczeń sprzęt tj.: komputer, tablet, program logopedyczny „ EDUSENSUS LOGOPEDIA PRO – PAKIET GOLD”, gry edukacyjne i logopedyczne oraz inne pomoce, które pozwoliły uczestnikom podnieść kompetencje komunikacyjne.