Zajęcia matematyczne

Zajęcia matematyczne – rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych odbywają się zgodnie z harmonogramem w dwóch grupach. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy siódmej i ósmej, którzy przejawiają szczególne zainteresowanie matematyką, pragnących poszerzyć wiedzę matematyczną i aktywniej uczestniczyć w procesie kształcenia.

Praca w małych grupach w dużym stopniu umożliwia indywidualizację procesu nauczania oraz przyczynia się do wzmocnienia samooceny uczniów. Różnorodność metod nauczania powoduje, że zajęcia są bardziej atrakcyjne i nie przypominają standardowej lekcji matematyki: burza mózgów dyskusja, Internet, metody oparte na praktycznej działalności uczniów czy zajęcia praktyczne. Młodzież chętniej podejmuje zadania, pyta i nabiera większej pewności siebie. Swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.

Część efektów była prezentowana na forum klasy (zagadki). Przyczyniło się do wzrostu zainteresowania ogółu uczniów matematyką. Uczestnicy zajęć zapewniali także systematyczną pomoc w nauce swoim kolegom, co wpłynęło większą integrację klasy oraz uzyskiwanie lepszych ocen z matematyki.

mgr Anna Nowakowska