Zajęcia rozwijające porozumiewanie się w języku ojczystym w Samsiecznie

Zajęcia rozwijające „Porozumiewanie się w języku ojczystym”

w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – edycja 3”

w Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

            Język jest najdoskonalszym środkiem porozumiewania się, a poprawne posługiwanie się nim, zarówno w mowie, jak i w piśmie, decyduje o skutecznej komunikacji w relacjach międzyludzkich oraz umożliwia zdobywanie wiedzy o otaczającym nas świecie.Praktyczna znajomość języka ojczystego jest więc kluczowa w sytuacjach codziennych i warunkuje osiąganie sukcesów życiowych w przyszłości. Ucząc języka polskiego przez wiele lat na wszystkich poziomach edukacyjnych, zauważyłam, że najwięcej problemów sprawia uczniom rozumienie tekstu czytanego oraz formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi, dlatego też głównymi celami prowadzonych przeze mnie zajęć są: doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów kultury oraz tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje poprzez świadome i refleksyjne używanie go.

Ponadto uczniowie uczą się pracy w grupie, rozwijają kompetencje informatyczne, przejmują inicjatywę w samokształceniu oraz podnoszą swoją świadomość i ekspresję kulturalną, co stanowi kompetencje kluczowe w procesie dydaktycznym.

W myśl zasady Benjamina Franklina Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę podczas prowadzonych przeze mnie zajęć wszyscy uczniowie są włączeni w proces dydaktyczny poprzez działanie, które ma na celu pobudzenie postaw kreatywnych oraz wprowadzenie uczniów w technikę uczenia się poprzez wyposażenie ich w narzędzia samodzielnej pracy umysłowej. Poniższe zdjęcia prezentują zajęcia, których tematem były Bajki Ignacego Krasickiego.

Podczas nich wykorzystałam stacje zadaniowe, jedną z ciekawszych metod aktywizujących, która polega na zmienności zadań, sposobu ich wykonania oraz na dosłownej zmianie miejsca pracy, co sprzyja koncentracji uwagi i rozwojowi komunikatywności.

 

dr Katarzyna Zielińska

nauczyciel języka polskiego