Zapytanie ofertowe – budki legowe

Zamawiający: Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań (istnieje możliwość złożenia oferty na realizację pojedynczego zadania):
a) Dostawa 780 szt. budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy (w tym zawieszenie 79 budek na terenie rezerwatu „Głusza” oraz Nadleśnictwa Runowo) w ramach inicjatywy: „Budki lęgowe dla ptaków”,
b) Wykonanie i ustawienie 2 wież lęgowych dla jerzyków
w ramach inicjatywy: „Chronimy jerzyki w Sępólnie Krajeńskim”,
c) Dostawa i zawieszenie 160 szt. schronień rozrodczych dla nietoperzy
w ramach inicjatywy: „Ochrona czynna nietoperzy poprzez wywieszenie dla nich skupisk schronień rozrodczych”.

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. a) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 780 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz nietoperzy wykonanych z litego drewna (w tym zawieszenie 79 budek na terenie rezerwatu „Głusza” oraz Nadleśnictwa Runowo) następującego rodzaju:
 • typ A – 623 szt.,
 • typ A1 – 36 szt.,
 • typ B – 56 szt.,
 • typ P – 3 szt.,
 • typ E – 45 szt.,
 • typ D – 5 szt.,
 • typ Strattman – 12 szt.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • dostawę do siedziby Nadleśnictwa Runowo budek lęgowych w ilości 79 szt. rodzaju:
 • typ A – 25 szt.,
 • typ A1 – 35 szt.,
 • typ B – 10 szt.,
 • typ P – 2 szt.,
 • typ E – 3 szt.,
 • typ D – 4 szt.,

oraz zawieszenie ich na terenie rezerwatu „Głusza” oraz Nadleśnictwa Runowo przy współudziale miejscowych szkół, przedstawicieli Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA,

 • dostawę pozostałych budek lęgowych (w ilości 701 sz.) do siedziby Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”,
 1. b) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz ustawienie 2 wież lęgowych dla jerzyków.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 wież lęgowych dla jerzyków:
  Miejscem posadowienia wieży jest Osiedle J. Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim,
  Ogólna charakterystyka wieży:

  • Wieże wykonane z rur ocynkowanych Ø 60,3 x 3,0 mm wg rysunku stanowiącego załącznik Nr 2,
  • Kształt litery „X”,
  • Ilość skrzynek lęgowych dla jerzyków zawieszonych od wierzchołka: minimum 10 sztuk na każdym ramieniu (czyli min. 20 szt. na każdej wieży),
  • Skrzynki lęgowe trocinobetonowe lub drewniane,
  • Wysokość wież 7 m mierząc od poziomu gruntu.

wykonanie i ustawienie wież.

c) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i zawieszenie 160 szt. schronień rozrodczych dla nietoperzy (wg załącznika Nr 3).

Zakres zamówienia obejmuje:

 • dostawę 160 szt. trocinobetonowych schronień rozrodczych dla nietoperzy tworzących 16 skupisk rozrodczych:
  • w skład jednego skupiska rozrodczego wchodzi: budka typu „hibernakulum” – 1 szt., budki rozrodcze duże – 2 szt. oraz budki rozrodcze małe – 7 szt.,
 • zawieszenie 16 skupisk schronień rozrodczych przy współudziale miejscowych szkół, przedstawicieli Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego na terenie powiatu sępoleńskiego w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 23.09.2015 r. (dla zadania „a”), do dnia 17.03.2016 r. (dla zadania „b”) oraz do dnia 22.12.2015 r. (dla zadania „c”).
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 04.09.2015 r.

– forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie
– fax: /052/ 388 53 06
– e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl

6.Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264 oraz Tomasz Sobiecki, tel. 606 210 264.

Załączniki do zapytania:

 • formularz ofertowy,
 • Rycina przedstawiająca wieżę dla jerzyków.

Otrzymują:

 1. Adresat.
 2. a/a

formularz ofertowy_budki

Załacznik Nr 2 – wieza legowa

Zalacznik Nr 3 - budki trocinobetonowe