Zapytanie ofertowe na utwardzenie Eko-bazy w Sępólnie Krajeńskim

  1. 1. Zamawiający:
    Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań:
    Utwardzenie terenu Eko-bazy w Sępólnie Krajeńskim

2. Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
Utwardzenie terenu o pow. ok. 50 m2 Eko-bazy w Sępólnie Krajeńskim – miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena – waga  100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2015 r.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 11.09.2015 r.
– forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
– fax: /052/ 388 53 06
– e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl
6. Wybór oferty:
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.
7. Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264

_Zapytanie ofertowe