Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na wykonanie i zamocowanie tablic informacyjnych (o n/w parametrach i treści informacyjnej do uzgodnienia) związanych z realizacji zadań w ramach projektu „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim”:

 1. „Powstanie Eko-bazy jako małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej ograniczającej niekorzystne wpływy człowieka na środowisko przyrodnicze”
 2. „Aleja Wolontariuszy – aleja platanów”
 3. „Zielone płuca osiedla w Sępólnie Krajeńskim”
 4. „Eko parking Niechorz”
 5. „Zadbamy o zieleń na osiedlu w Sośnie”
 6. „Założenie terenów zielonych na osiedlu mieszkaniowym w Więcborku”
 7. „Zielono w Kamieniu Krajeńskim”
 8. „Eko parking Juchacz”
 9. „Eko parking Lutówko”
 10. „Eko przystanki”
 11. „Chrońmy Jerzyki w Sępólnie Krajeńskim”
 12. „Rewitalizacja zieleni wiejskiej w Wielowiczu i Szynwałdzie”
 13. „Wykonanie zbiornika retencyjnego w krajobrazie rolniczym”
 14. „EKO-GAJ w Sępólnie Krajeńskim”
 15. ” Domki dla łabędzi” – ochrona dzikich gatunków ptactwa”
 16. „Ochrona czynna nietoperzy poprzez wywieszenie dla nich skupisk schronień rozrodczych”
 17. „Ogródki dendrologiczne – utworzenie nowych i uzupełnienie istniejących wraz z oznakowaniem gatunków drzew i krzewów”

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia uszczegółowiono poniżej:
Ad.1
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.2
50 tabliczek z imionami i nazwiskami o wymiarach 12 cm x 8 cm mocowanych za pomocą taśmy do drzewa.
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie (we własnym zakresie)
Termin realizacji: 30.11.2015 r.

Ad.3
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: 30.11.2015 r.

Ad.4
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Niechorz zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: 30.11.2015 r.

Ad.5
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 90 cm x 60 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sośno zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.6
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Więcbork zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.7
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 90 cm x 60 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Kamień Krajeński zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.8
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Juchacz zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.9
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Lutówko zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: IV kw. 2015 r.

Ad.10
8 tablic informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.11
2 tablice informacyjne na stelażu drewnianym o wymiarach 90 cm x 60 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.12
50 tabliczek informacyjnych małych o wymiarach 20 cm x 10 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Szynwałd i Wielowicz zgodnie ze wskazaną lokalizacją (we własnym zakresie)
Termin realizacji: III kw. 2016 r.

Ad.13
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 90 cm x 60 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Jaszkowo, Gm. Sośno zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: II kw. 2016 r.

Ad.14
1 tablica informacyjna średnia na stelażu drewnianym o wymiarach 120 cm x 100 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: 30.09.2015 r.

Ad.15
1 tablica informacyjna na stelażu drewnianym o wymiarach 90 cm x 60 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: Sępólno Krajeńskie zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: 30.04.2016 r.

Ad.16
16 tabliczek informacyjnych małych o wymiarach 15 cm x 15 cm na podkładce (ze sklejki, płyty lub pleksy umożliwiającej przymocowanie do drzewa), treść – nazwa inicjatywy.
Miejsce zamocowania: teren Powiatu Sępoleńskiego we własnym zakresie.
Termin realizacji: 30.11.2015 r.

Ad.17
10 tablic informacyjnych na stelażu drewnianym o wymiarach 90 cm x 60 cm z daszkiem, treść do uzgodnienia
20 tablic informacyjnych na stelażu drewnianym średnich o wymiarach 30 cm x 25 cm, treść do uzgodnienia
Miejsce zamocowania: szkoły w Powiecie Sępoleńskim zgodnie ze wskazaną lokalizacją
Termin realizacji: 30.11.2015 r.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy zgodnie w/w terminami w poszczególnych działaniach.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 18.09.2015 r.

– forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie – fax: /052/ 388 53 06
– e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl

Wybór oferty:
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264

Formularz ofertowy_tablice