Zapytanie ofertowe na zakup roślin

 1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań:
 2. a) Zakup nasadzeń drzew liściastych w ramach inicjatywy: „Wykonanie zbiornika retencyjnego w krajobrazie rolniczym”,
 3. b) Zakup drzewek liściastych, iglastych i krzewów do nasadzeń w ramach inicjatywy: „Przyszkolne ogródki dendrologiczne”.

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. a) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 12 szt. drzewek liściastych przeznaczonych do nasadzeń wokół odtwarzanego zbiornika wodnego we wsi Jaszkowo, Gmina Sośno, następujących gat.:
  –    Jarząb pospolity – 5 szt.
  –   Kasztanowiec zwyczajny – 2 szt.
  –   Głóg jednoszyjkowy – 5 szt.,

Zakres zamówienia obejmuje:
–    Zakup i dostawę w/w drzewek wysokości min. 1,0 m do Sołtysa wsi Jaszkowo, Gmina Sośno pod adres: Stefan Buraczewski Sołtys Jaszkowa, Jaszkowo 4, 89 – 413 Wąwelno,
–    Do złożonej oferty należy załączyć informację dot. formy, wieku, rodzaju doniczki (worka) oraz wieku drzewek.

b) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 34 szt. drzewek liściastych i 47 szt.    iglastych oraz 293 szt. krzewów do nasadzeń.

Zakres zamówienia obejmuje:
–   dostawę do szkół wymienionych w załączniku Nr 2 drzewek i krzewów do nasadzeń:

Miejscem dostarczenia drzewek i krzewów są szkoły znajdujące się w Powiecie Sępoleńskim, Gminie Sępólno Krajeńskie odpowiednio w miejscowościach Lutowo, Sępólno Krajeńskie, Wałdowo, Wiśniewa, Zalesie, Zboże oraz w Gminie Sośno w miejscowości Wąwelno,

Do złożonej oferty należy załączyć informację dot. formy, wieku, rodzaju doniczki (worka) oraz wieku drzewek i krzewów. Preferowana wysokość drzewek min. 0,8 m.

4.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r. (dla zadania „a”), do dnia 30.10.2015 r. (dla zadania „b”).
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 21.09.2015 r.
  –   forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie
  –   fax: /052/ 388 53 06
  –   e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl
 1. Wybór oferty:
  O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.
 1. Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264 oraz Tomasz Sobiecki, tel. 606 210 264.

Załączniki do zapytania:

 • Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,
 • Załącznik Nr 2 – Wykaz drzewek i krzewów do nasadzeń (załącznik do wykorzystania).

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. wg rozdzielnika
 3. a/a

Formularz ofertowy

Wykaz roślin_ogródki