ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DD/CAR3/2020 Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 30 uczestników projektu

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego NR 01/DD/CAR3/2020 pod linkiem:

http://www.doroslidzieciom.pl/rozstrzygniecie-zapytania-ofertowego-nr-01ddcar32020/

 

Pytania do zapytania ofertowego zamieszczono 06.07.2020 pod linkiem:

http://www.doroslidzieciom.pl/pytania-do-zapytania-ofertowego/

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DD/CAR3/2020

Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 30 uczestników projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP.09.02.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

logoEFS

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia oferty w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla 30 uczestników projektu.

CPV

80530000-8– Usługi szkolenia zawodowego

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom

 1. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
 2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w oparciu o procedurę określoną w 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie 30 kursów zawodowych dla uczestników projektu wg poniższego opisu:
 1. a) Kucharz małej gastronomii – 200 godzin – 7 osób ewentualnie +/- 2 osoby
 2. Cel kursu: przygotowanie do pracy na stanowisku kucharza małej gastronomii
 3. Czas trwania kursu co najmniej 200 godzin, w tym 120 godzin zajęć praktycznych
 4. Adresaci: osoby planujące podjęcie pracy w gastronomii, kuchni z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi
 5. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień

Program kursu (nie mniej niż):

 • szkolenie BPH
 • wymogi systemu HACCP
 • zasady żywienia
 • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • podstawy sztuki kulinarnej
 • systematyka składników mięsnych i jarskich
 • typologia potraw-
 • metodologia przyrządzania potraw jarskich
 • przepisy kulinarne kuchni staropolskiej i międzynarodowej
 • sposoby serwowania dań
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod i przepisów
 • obsługa kasy fiskalnej
 • rozwój umiejętności interpersonalnych
 1. b) Brukarz – 100 godzin – 1 osoba ewentualnie + 2 osoby
 2. Cel kursu: przygotowanie do pracy na stanowisku brukarza
 3. Czas trwania kursu co najmniej 100 godzin, w tym 80 godzin zajęć praktycznych
 4. Adresaci: osoby planujące podjęcie pracy w zawodzie brukarza (brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia)
 5. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień

Program kursu:

 • Szkolenie BHP
 • Maszynoznawstwo – maszyny, sprzęty i narzędzia ręczne i mechaniczne do robót ziemnych
 • Dokumentacja techniczna związana z robotami brukarskimi
 • Kosztorysowanie robót brukarskich
 • Materiały stosowane w brukarstwie
 • Przygotowania podłoża
 • Wykonanie nawierzchni brukowych z kamienia
 • Wykonanie nawierzchni z kostek i płytek betonowych
 • Renowacja i naprawa nawierzchni brukowych
 • Zajęcia praktyczne
 1. c) Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 godzin – 6 osób ewentualnie +/- 2 osoby
 2. Program nauczania kursowego zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 1. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Czas trwania kursu co najmniej 280 godz., w tym co najmniej 80 godz. praktyk zawodowych
 3. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi
 4. Założenia organizacyjno – programowe. Program „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” został opracowany o Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub Klubie Dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 368 ze zm).
 5. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień

Program kursu:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Kompetencje opiekuna dziecka
 • Praktyka zawodowa
 1. d) Kadry i płace – 200 godzin – 8 osób ewentualnie +/- 2 osoby
 2. Cel kursu: praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika ds. kadr i płac
 3. Czas trwania kursu co najmniej 150 godzin, w tym co najmniej 90 godzin praktyk zawodowych.
 4. Adresaci: osoby z co najmniej średnim wykształceniem
 5. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień.

Program kursu:

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Zatrudnienie pracowników (w tym cudzoziemców), obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem
 • Czas pracy, system pracy, wynagrodzenie za pracę, potracenia z wynagrodzenia za zgodą i bez zgody pracownika
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracownika za wykroczenia pracownicze
 • Szczególne uprawienia pracownicze, nieobecność w pracy, urlopy, rozwiązanie umowy o pracę, instytucje powołane do ochrony pracowników
 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, aspekt podatkowy płac
 • Zajęcia praktyczne
 1. e) Kosmetyczka – 120 godzin – 5 osób ewentualnie +/- 2 osoby
 2. Cel kursu: praktyczne przygotowanie do wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp oraz stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową
 3. Czas trwania kursu co najmniej 120 godzin, w tym co najmniej 40 godzin praktyk zawodowych.
 4. Adresaci: osoby z co najmniej zawodowym wykształceniem z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi.
 5. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień.

Program kursu:

 • Przepisy BHP, p-poż i pierwsza pomoc
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciało (dobór aparatury, metody diagnostyki stanu skóry, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, metody i techniki wybranych zabiegów, przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, zasady aseptyki i antyseptyki podczas zabiegów, przygotowanie klienta do określonego zabiegu, wykonywanie zabiegów, porady kosmetyczne)
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp (dobór aparatury, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, metody i techniki wybranych zabiegów, przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, przygotowanie klienta do określonego zabiegu, wykonywanie zabiegów, porady kosmetyczne)
 • Obsługa urządzeń elektrycznych (przepisy regulujące pracę z urządzeniami, przyczyny i skutki poparzeń prądem, sprzęt ochronny, ochrona przed porażeniem prądem, ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych, zasady bezpiecznego wykonywania prac, czasookresy wykonywania okresowych badań urządzeń eksploatacyjnych i instalacji elektrycznych, obowiązki osób prowadzących eksploatację urządzeń elektrycznych i elektrotermicznych)
 1. f) Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej – 100 godzin – 3 osoby ewentualnie +/-2 osoby
 2. Cel kursu: praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku sprzedawcy (wraz z obsługą kasy fiskalnej)
 3. Adresaci: osoby planujące podjęcie pracy w zawodzie sprzedawcy z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi
 4. Czas trwania kursu co najmniej 100 godzin, w tym co najmniej 50 godzin praktyk zawodowych.
 5. Kurs zakończony egzaminem walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień.

Program kursu:

 • Przestrzeganie zasad BHP, p-poż. i pracy w jednostce handlowej
 • Organizacja handlu w gospodarce rynkowej (pojęcia obowiązujące w jednostce handlowej, podejmowanie działalności gospodarczej, otoczenie przedsiębiorstwa handlowego, marketing i reklama w handlu)
 • Wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej (rodzaje i charakterystyka punktów sprzedaży, wyposażenie punktu sprzedaży)
 • Organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów (zaopatrzenie i zakup, gospodarka magazynowa, rozmieszczenie i przechowywanie towarów)
 • Obliczenia sklepowe (kształtowanie ceny, inkasowanie należności, dokumentacja)
 • Cechy sprzedawcy (niepożądane cech sprzedawcy, kultura obsługi, elementy sztuki sprzedaży, ubiór i wygląd sprzedawcy)
 • Właściwości towarów (metody przedłużania wartości użytkowej towarów, asortyment podstawowy i uzupełniający, klasyfikacja towarów, zasady oznakowania towarów, umieszczanie kodów na towarach, opakowanie towarów, logistyka w gospodarce materiałowej, zapasy magazynowe)
 • Budowa i zasady działania kas fiskalnych i drukarek (organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera – wpłaty, wypłaty, raporty kasowe, zmiana kasjera)
 • Definiowanie towarów, grup towarowych, płatności oraz stawek podatkowych, metkowanie
 • Sporządzanie raportów dobowych, szczegółowych, sprzedażowych wg grup, danych o towarach, itp.
 • Sprzedaż przez wpisanie kody, wpisanie nazwy, definiowane klawisze, z użyciem czytnika kodu kresowego
 • Zakańczanie paragony przez inną płatność niż gotówka, udzielanie rabatu procentowego na pojedynczą pozycję sprzedaży, zakańczanie paragonu z rabatem procentowym na cały paragon
 • Funkcje kierownika, funkcje serwisowe.

 

UWAGA!!!! Do ceny kursów nie należy doliczyć badań Medycyny Pracy i sanitarno-epidemiologicznych – SĄ TO KOSZTY ZAMAWIAJĄCEGO!!!!!!

 1. W przypadku realizacji kursów poza terenem Sępólna Krajeńskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursów bezpłatny transport do miejsca przeprowadzania kursu i z powrotem.
 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 15 lipca 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z co najmniej 30 dniowym terminem płatności z możliwością jego wydłużenia w przypadku oczekiwania przez Zamawiającego na transzę środków z Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu realizacji całego kursu (wraz z egzaminem).

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi może prowadzić kursy zawodowe. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentu potwierdzającego możliwość prowadzenia kursów zawodowych. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o których mowa powyżej na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VI poniżej.

2.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – „nie spełnia”.

 1. W przypadku, gdy Zamawiający zweryfikuje, iż Wykonawca nie spełnia któregokolwiek wymogu określonego w oświadczeniu – zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w zakresie realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą i udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy.

 

UWAGA!

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają Wykonawcy, którzy mają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 1. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:

 1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

3.

VII. Kryteria wyboru oferty i waga punktowa

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. cena za realizację zamówienia (max 95 pkt);
 2. zapewnienie serwisu kawowego i obiadowego uczestnikom (max 5 pkt).

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

W formularzu oferty należy podać cenę brutto w polskich złotych za przeprowadzenie poszczególnych kursów zawodowych.

VIII. Zasady oceny ofert według poszczególnych kryteriów

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację osobno dla każdego szkolenia. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” – ocena na podstawie ceny brutto za kurs dla jednej osoby wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „95”. Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów.

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: C = ( Cmin/Co „x”) x 95 pkt gdzie:

C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny;

Cmin – najniższa cena brutto za dane szkolenie spośród złożonych ofert;

Co „x” – cena oferty ocenianej.

 1. Punktacja dla kryterium „zapewnienie serwisu kawowego i obiadowego uczestnikom” . Sposób przyznawania punktacji w ramach kryterium:

Wykonawca otrzyma 5 punktów jeżeli w trakcie szkoleń zapewni uczestnikom serwis kawowy i obiadowy (T). Pod pojęciem serwis kawowy i obiadowy rozumieć należy:

– dla zajęć do 4 godzin zegarowych dziennie – serwis kawowy (kawa, herbata, zimne napoje), kanapki lub ciasto (drożdżówki, pączki, itp.) i owoce

– dla zajęć powyżej 4 godzin zegarowych – serwis kawowy jak wyżej + obiad jednodaniowy (nie zupa)

Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:

S„x” = C + T

gdzie:

S„x” – suma punktów oferty;

C – punkty za kryterium „cena za realizację zamówienia”;

T – punkty za kryterium „zapewnienie serwisu kawowego i obiadowego uczestnikom”

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.

UWAGA! Oferty będą oceniane osobno dla każdego kursu.

 1. Elementy oferty:
 2. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

 

 1. Wadium
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kursy.
 4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez niego. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

XII. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą, kurierem na adres: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub przesłać elektronicznie na adres: carpal@wp.pl.
 2. Ofertę złożoną osobiście lub przesłaną pocztą lub kurierem należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DD/CAR3/2020 – kursy zawodowe.
 3. Ofertę złożoną pocztą elektroniczną e-mail należy oznaczyć w temacie numerem postępowania: NR 01/DD/CAR3/2020 – kursy zawodowe.
 4. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 roku, do godz. 10.00. (decyduje data wpływu na wskazany w punkcie 1 adres).

XIII. Ogłoszenie wyników postępowania

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.doroslidzieciom.pl oraz z bazie konkurencyjności.

XIV. Zmiana i wycofanie oferty

 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dla złożenia oferty, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” .
 3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”
 1. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 1. jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
 2. jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył lub nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów określonych w rozdziale VI niniejszego Zapytania Ofertowego i na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym;
 3. jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego;
 4. oferta została złożona po terminie.

 

XVI. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie gdy:

 1. nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
 2. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 4. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. W postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej adres: carpal@wp.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. Wyjątek stanowi złożenie oferty dopuszczalne w formie papierowej.
 2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w pkt 1.
 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe oraz umieści je na swojej stronie internetowej www.doroslidzieciom.pl.
 4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 5. Zamawiający kontaktuje się z Wykonawcami i udziela wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: carpal@wp.pl.
 6. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego będą udzielane za zapytania, które wpłynęły nie później niż 6 lipca 2020 roku.

 

XIX. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: www.doroslidzieciom.pl oraz z bazie konkurencyjności.
 2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 1. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i oceny prac w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

 

Wiceprezes Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Sławomir Jaskulski

Załącznik nr 1 OFERTA

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE

Załacznik Nr 3 – oświadczenie – WYKONAWCA

Zapytanie ofertowe