ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU – PRZEPROWADZENIE USŁUG Z ZAKRESU SZKOLENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKOWEGO – ROZSTRZYGNIĘCIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie usług z zakresu szkolenia zawodowego i językowego w ramach projektu „Z nową energią na rynek pracy!” POWR.01.02.01-22-0053/16 wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące osoby/firmy do realizacji zadania.

CZĘŚĆ I – szkolenie zawodowe

  • MODUŁ I  –  ANIMACJA PRACY – „ToDo Szkolenia” Monika Fojucik
  • MODUŁ II  – TRENING TWÓRCZOŚCI W PRACY Z MŁODZIEŻĄ I SENIORAMI/ MODUŁ III  –TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – PRACA Z DOROSŁYMI, OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU  – Firma „Profilaktyka i terapia w zakresie psychopatologii” Jarosław Niemyjski,
  • MODUŁ IV – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – Usługi Medyczne, Michał Skowron
  • MODUŁ V  – ANIMACJA PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM, TWÓRCZE EKSPERYMENTY Z MAŁYM DZIECKIEM W TYM Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – Danuta Daszkiewicz
  • MODUŁ VI  – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PUBLIC RELATIONS, AUTOPREZENTACJA/ MODUŁ VII  – PRZEPISY BHP, PODSTAWY PRAWNE W PRACY ANIMATORA, IMPREZY MASOWE/ MODUŁ VIII  –  CHOROBY CYWILIZACYJNE – PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA ORAZ SYSTEMY OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I W WIEKU PODESZŁYM – Wiesława Stafiej

CZĘŚĆ II – szkolenie językowe

  • Szkolenie językowe – JĘZYK ANGIELSKI – Gabriela Banachowska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 15.05.2017

dobre