ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU – na wynajem sal na szkolenie zawodowe i językowe oraz usługi cateringu – ROZSTRZYGNIĘCIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usług z zakresu na wynajmu sal na szkolenie zawodowe i językowe oraz usługi cateringu w ramach projektu „Z nową energią na rynek pracy!” POWR.01.02.01-22-0053/16 wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące osoby/firmy do realizacji zadania.

  • Część I – wynajem sal na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 grup po 10 UP oraz szkolenia językowego dla 3 grup po 2 UP

Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Justyna Karasińska, NIP: 661-000-30-52, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów.

  • Część II – Catering (obiad + przerwa kawowa)

Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Justyna Karasińska, NIP: 661-000-30-52, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 09.05.2017

dobre