„Zielony bocian”- zajęcia z kreatywności – rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – kreatywność

W ramach projektu odbyło się szkolenie pn.  „Zielony bocian”- zajęcia z kreatywności – rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – kreatywność. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4  w Nakle nad Notecią.

Szkolenia obejmowało następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia procesu twórczego
 2. Elementy postawy twórczej
 3. Ćwiczenia rozwijające i stymulujące procesy poznawcze
 • rozwijanie płynności myślenia
 • rozwijanie giętkości myślenia
 • rozwijanie oryginalności myślenia
 • rozwijanie myślenia przez analogię
 • rozwijanie umiejętności abstrahowania
 • rozwijanie wrażliwości na problem
 • metaforyzowanie
 • rozwijanie wyobraźni
 • rozwijanie umiejętności tworzenia skojarzeń.
 1. Pomoc młodzieży w odkrywaniu własnych możliwości twórczych oraz przezwyciężaniu barier poznawczo-motywacyjnych i emocjonalnych, utrudniających aktywność twórczą.
 2. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń twórczych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabyli następujące kompetencje:

Wiedza:

 • świadomość znaczenia postawy kreatywnej w obliczu życiowych wyzwań;
 • znajomość elementów wyróżniających postawę kreatywną;
 • znajomość czynników stymulujących i ograniczających kreatywność;
 • znajomość metod i technik ukierunkowanych na rozwijanie indywidualnej kreatywności;
 • wiedza na temat zasad stymulujących procesy twórcze w zespole.

Umiejętności:

 • płynność, oryginalność i swoboda myślenia;
 • umiejętność krytycznej oceny pomysłów;
 • umiejętność konstruowania scenariuszy zajęć z uczniami w zakresie rozwoju  kreatywności
 • sprawność w wykorzystywaniu strategii twórczych w praktyce

Postawy:                               

 • gotowość ponoszenia ryzyka i przekraczania schematów (społecznych, poznawczych, myślowych);
 • otwartość na nowe problemy;
 • gotowość do uczenia się interdyscyplinarnego;
 • odporność na krytykę zewnętrzną i gotowość do konstruktywnego wykorzystywania informacji zwrotnych napływających z otoczenia.