„Przez WTZ do zatrudnienia III” – ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia III” nr RPKP.09.02.01-04-0005/19 ogłaszają nabór uczestników do projektu.

Projekt pt. “Przez WTZ do zatrudnienia III” realizowany na terenie powiatu sępoleńskiego zakłada aktywną integrację 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz ich otoczenie.

Realizacja projektu oparta będzie na IPR każdego uczestnika i zawierać będzie narzędzia aktywizacji społecznej:

  • Warsztaty psycho-społeczne dla wszystkich uczestników projektu
  • Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne
  • Treningi kompetencji społecznych
  • Spotkanie z wizażystką

Narzędzia aktywizacji zawodowej:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Kursy zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Trener pracy dla uczestników projektu

Projekt zawierać będzie kompleksowość wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Wobec uczestników oraz ich otoczenie zastosowane zostaną działania środowiskowe : wyjazdy edukacyjno – integrujące, impreza o charakterze kulturalno – środowiskowym.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” Kościuszki 3 Sępólno Krajeńskie tel. 52 321 14 42 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 pod nr telefonu  600 342 632. Rekrutacja trwać będzie do 31.01.2020 r.

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„PRZEZ WTZ DO ZATRUDNIENIA III” – LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE