Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny

ologowanieStowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz ze Świetlicą Terapeutyczną w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt  „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” nr RPKP.09.03.02-04-0009/18,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku.

W projekcie planuje się wspieranie rodzin w wypełnianiu przez nie ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego (Świetlicy Terapeutycznej) pełniącej funkcję opiekuńczą i terapeutyczną poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych oraz udzielanie wsparcia ich rodzicom w spotkaniach indywidualnych. Niniejszy projekt zakłada zwiększenie ilości miejsc w Świetlicy Terapeutycznej o 15 sztuk oraz poszerzenie oferty wsparcia dla rodzin. Rozszerzenie oferty polegać będzie na wprowadzeniu zajęć rozszerzających kompetencje kluczowe (m.in. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się – głównie poprze doświadczenia i eksperymenty, kompetencje społeczne i obywatelskie). Dodatkowo planuje się zwiększenie ilości grup socjoterapeutycznych, których celem będzie zacieśnienie więzi grupowych, praca nad socjalizacją poszczególnych członków grupy, którzy mają kłopoty z przestrzeganiem norm społecznych. Aby móc zrealizować zaplanowane działania konieczne jest dostosowanie pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej do prowadzenia wskazanych zajęć (remonty, adaptacje, doposażenie).

Celem projektu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 931 228,64 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 791 544,34zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 46 561,39 zł

Wkład własny 93 122,91 zł

Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
(nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zarząd
Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

 

Wpisy dotyczące projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/ŚT/2019 Wybór wykonawcy remontów Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego NR 01/DDS/ŚT/2019

Rekrutacja do projektu

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia

PSYCHOLOG – szacowanie wartości zamówienia

TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

MODEROWANIE GRUP WSPARCIA – szacowanie wartości zamówienia

INSPIRACJA PLASTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY KULINARNE – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY MAJSTERKOWANIA – szacowanie wartości zamówienia

SPRZĘT ELEKTRONICZNY – szacowanie wartości zamówienia

OJOM + MO – szacowanie wartości zamówienia

PIKNIK RODZINNY – „Święto pieczonego ziemniaka” z projektu „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”

Wycieczka do Gdyni i Redy

Inspiracje plastyczne – Portret rodziny

Rodzinne warsztaty kulinarne

Sępoleńscy Odkrywcy w świecie owadów

Lubimy tworzyć, czyli zajęcia z majsterkowania

Wieczór andrzejkowy

Rodzinne inspiracje świąteczne

Warsztaty komputerowe dla dzieci

Klub Młodego Odkrywcy: Ptasi świat

Zajęcia z majsterkowania: Budujemy domki

Jasełka w Świetlicy Terapeutycznej

Zajęcia sportowe

Wyjazd do Bydgoszczy

Karnawałowy bal przebierańców

O zajęciach z majsterkowania

Warsztaty IT dla dzieci

Domowe eksperymenty przyrodnicze

Odskocznia – projekt ponadnarodowy

Wizyta studyjna w Portugalii

Obóz socjoterapeutyczny dla uczestników projektu „Rodzinna przystań“

Lubimy majsterkować

Las w słoiku

Mentor rodziny

Rolki dla każdego

Słodkie lody i gofry

Zajęcia animacyjne

Dostępność miejsc po zakończeniu projektu