Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny

ologowanieStowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz ze Świetlicą Terapeutyczną w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt  „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” nr RPKP.09.03.02-04-0009/18,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku.

W projekcie planuje się wspieranie rodzin w wypełnianiu przez nie ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego (Świetlicy Terapeutycznej) pełniącej funkcję opiekuńczą i terapeutyczną poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych oraz udzielanie wsparcia ich rodzicom w spotkaniach indywidualnych. Niniejszy projekt zakłada zwiększenie ilości miejsc w Świetlicy Terapeutycznej o 15 sztuk oraz poszerzenie oferty wsparcia dla rodzin. Rozszerzenie oferty polegać będzie na wprowadzeniu zajęć rozszerzających kompetencje kluczowe (m.in. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się – głównie poprze doświadczenia i eksperymenty, kompetencje społeczne i obywatelskie). Dodatkowo planuje się zwiększenie ilości grup socjoterapeutycznych, których celem będzie zacieśnienie więzi grupowych, praca nad socjalizacją poszczególnych członków grupy, którzy mają kłopoty z przestrzeganiem norm społecznych. Aby móc zrealizować zaplanowane działania konieczne jest dostosowanie pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej do prowadzenia wskazanych zajęć (remonty, adaptacje, doposażenie).

Celem projektu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych w formie placówki wsparcia dziennego.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 931 228,64 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 791 544,34zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 46 561,39 zł

Wkład własny 93 122,91 zł

 

Wpisy dotyczące projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/ŚT/2019 Wybór wykonawcy remontów Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim

Rekrutacja do projektu

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia

PSYCHOLOG – szacowanie wartości zamówienia

TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

MODEROWANIE GRUP WSPARCIA – szacowanie wartości zamówienia

INSPIRACJA PLASTYCZNE – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY KULINARNE – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY MAJSTERKOWANIA – szacowanie wartości zamówienia

SPRZĘT ELEKTRONICZNY – szacowanie wartości zamówienia

OJOM + MO – szacowanie wartości zamówienia

PIKNIK RODZINNY – „Święto pieczonego ziemniaka” z projektu „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”