Centrum Aktywności Rodziny

logoEFSStowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizują projekt „Centrum Aktywności Rodziny” Nr RPKP.09.02.01-04-0003/21, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska. Opiera się on na wdrożeniu szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest wdrożenia na terenie Gminy Sępólno Kraj. do dnia 31.04.2023r. kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 65 osób, w tym powrót/skierowanie 10 na rynek pracy.

Finansowanie projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 036 250,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 880 812,50 zł (85%)
Wkład własny 155 437,50 zł (15%)

Spodziewane efekty projektu „Centrum Aktywności Rodziny” Nr RPKP.09.02.01-04-0003/21:
1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 32 osoby
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 65 osób
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 5 osób
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 17 osób
5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 12 osób
6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu ( łącznie z pracującymi na własny rachunek): 10 osób

Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, (nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zarząd
Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”


Wpisy dotyczące projektu:

Ogłoszenie o naborze do projektu „Centrum Aktywności Rodziny”

COACHING – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

WYŻYWIENIE – szacowanie wartości zamówienia

KURS PRAWA JAZDY – szacowanie wartości zamówienia

Trening kompetencji społecznych

Spotkanie gwiazdkowe

Trening kompetencji społecznych

ROZEZNANIE RYNKU – zapytanie o cenę

Trening kompetencji społecznych

Asystent rodziny

Kurs i egzamin zawodowy – opiekunka dziecięca

Kurs i egzamin zawodowy – kucharz małej gastronomii

Piknik rodzinny

Piknik rodzinny

Wyjazd do Fojutowa

ABC Przedsiębiorczości

Grzybobranie

Dzień dyni

Andrzejki

Zapachowe świeczki

Decoupage

Ozdabianie przedmiotów przy użyciu wypalarek

Glicerynowe mydełka

Spotkanie karnawałowe

Kręgle i kino