Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko

logo-sicienko

Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  realizują projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.

Cel szczegółowy PI RPO

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

Cele projektu

Wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego skierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz zindywidualizowanego podejścia do ucznia dla 500 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 89 nauczycieli.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 398 781,18 zł

Dofinansowanie: 358 901,18 zł (90%), w tym wkład Unii Europejskiej: 338 962,12 zł (85%), budżet państwa: 19 939,06 zł.

Wkład własny: 39 880,00 zł (10%).

 

Wpisy dotyczące projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/2018

TRENERZY – szacowanie wartości zamówienia

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego NR 01/DDS/2018

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli