Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią – edycja 2

Nakło nad Notecią oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  realizują projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią – edycja 2”,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

Cel szczegółowy PI RPO

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

Cele projektu

Wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego skierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi dla 140 uczniów oraz podniesienie kompetencji 32 nauczycieli w terminie do 30 listopada 2022roku.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 337 059,93zł

Dofinansowanie: 320 199,93 zł (95%), w tym wkład Unii Europejskiej: 286 494,68 zł (85%), budżet państwa: 33 705,25 zł (10%)

Wkład własny: 16 860,00 zł (5%)

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  (nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).
 2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  – dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
  Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”,  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zarząd
Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”


Ogłoszenie o naborze do projektu

Szkolenie – „Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK (obsługa robota EMYS)”

Zajęcia logopedyczne SP2

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze SP2

Zajęcia z robotyki SP2

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego SP4

Zajęcia z języka angielskiego gr. 3 SP2

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze SP2

Terapia pedagogiczna SP2

Terapia pedagogiczna grupa 4 SP2

Zajęcia socjoterapeutyczne SP2

Terapia pedagogiczna grupa 1 SP2

Zajęcia matematyczno-informatyczne gr. 1 SP2

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne SP2

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze gr. 2 SP2

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr. 2 SP2

Robotyka grupa 2 SP2

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego grupa 1 SP2

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze grupa 4 SP2

Terapia pedagogiczna gr. 2 SP 2

Zajęcia terapeutyczne SP2

Zajęcia matematyczno – informatyczne SP2

Zajęcia z robotyki gr. 1 SP2

Zajęcia psychoedukacyjne SP2

„Jestem działam współpracuję” – szkolenie w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych

„Zielony bocian”- zajęcia z kreatywności – rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – kreatywność

Zajęcia terenowe – SP2

Zajęcia z języka angielskiego SP2

“Wsparcie pedagogiczne ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów w nauce on-line” – szkolenie dla nauczycieli

Terapia pedagogiczna SP2

Sala terapii sensorycznej w SP2