Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej

kujawsko-pomorskie

Informacja

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej nr RPKP.09.02.01-04-0020/17,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 lipca 2019 roku.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska i opiera się także na wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej, szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest wdrożenie w okresie do 31.07.2019 r kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 76 osób, w tym włączenie 17 osób na rynek pracy.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 903 412,38 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 767 898,48 zł (85%)

Wkład własny 135 513,90 zł (15%)

 

 

 Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
(nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”,  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

                                                                                                               Zarząd

                                                                                         Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Informacja o przetwarzaniu danych RODO

Wpisy dotyczące projektu:

Ogłoszenie o naborze

Szacowanie wartości zamówienia – ubezpieczenie uczestników

Ścieżki reintegracji – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY IT – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – psycholog/terapeuta – szacowanie wartości zamówienia

ABC przedsiębiorczości – szacowanie wartości zamówienia

TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – szacowanie wartości zamówienia

COACHING – szacowanie wartości zamówienia

DORADZTWO ZAWODOWE – szacowanie wartości zamówienia

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY ROZWOJU LOKALNEGO Z TRENINGIEM TWÓRCZEGO MYŚLENIA – szacowanie wartości zamówienia

WYNAGRODZENIE ANIMATORÓW – rozeznanie rynku, szacowanie wartości zamówienia

Wynagrodzenie opiekunów dzieci – szacowanie wartości zamówienia

KOSZTY TRANSPORTU – szacowanie wartości zamówienia

KURS OPERATORA ŁADOWARKI – szacowanie wartości zamówienia

Spotkanie animacyjne

Trwają warsztaty ABC przedsiębiorczości

Warsztaty IT

Planowanie imprez oraz wydarzeń

Przygotowania do Dnia Wiosny

ABC przedsiębiorczości

Pierwszy Dzień Wiosny

Trwają warsztaty IT

Zakończenie szkoleń IT

Warsztaty kulinarne

Warsztaty mydlarskie

Przygotowania do happeningu „Czy to musiało się tak skończyć?”

KURS KADRY I PŁACE, KURS KUCHARZ – szacowanie wartości zamówienia

Zajęciach ruchu rozwijającego

KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – szacowanie wartości zamówienia

Akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży

Warsztaty świeczkarskie

Happening o przemocy rówieśniczej

ABC przedsiębiorczości

Wycieczka rowerowa

Ognisko w Eko-bazie

Warsztaty baristyczne

Rozeznanie rynku – kurs operatora koparki

Uczestnicy projektu Centrum Aktywności Rodziny wyruszyli na podbój Kaszub

Holi Festival – wycieczka do Myślęcinka

Warsztaty malowania na tkaninie

Ostatnia edycja „ABC przedsiębiorczości”

Trening kompetencji rodzicielskich

Ognisko

Muzyczne przywitanie jesieni

Na szkle malowane

Andrzejki 2018

Świąteczne rękodzieło

Wigilia CAR

Stolikowe granie

Szacowanie wartości zamówienia kurs zawodowy OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Wypalanie w drewnie

Bal Karnawałowy 2019

Drugie życie słoika

Wiosenne karaoke

Wielkanoc tuż tuż

Ognisko podsumowujące CAR

Zajazd Fojutowo