Przez WTZ do zatrudnienia II

ologowanieWTZ II

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia II” nr RPKP.09.02.01-04-0020/18 ogłaszają nabór uczestników do projektu. Rekrutacja potrwa do 28 lutego 2019 r.

Projekt pt. ” Przez WTZ do zatrudnienia II” realizowany na terenie powiatu sępoleńskiego zakłada aktywną integrację 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz ich otoczenie.

 Realizacja projektu oparta będzie na IPR każdego uczestnika i zawierać będzie narzędzia aktywizacji społecznej:

– Warsztaty psycho-społeczne dla wszystkich uczestników projektu

– Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne

– Treningi kompetencji społecznych

– Spotkanie z wizażystką

 

Narzędzia aktywizacji zawodowej:

– Indywidualne doradztwo zawodowe

– Kursy zawodowe

– Staże zawodowe

– Trener pracy dla uczestników projektu

Projekt zawierać będzie kompleksowość wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Wobec uczestników oraz ich otoczenie zastosowane zostaną działania środowiskowe : wyjazdy edukacyjno – integrujące, impreza o charakterze kulturalno – środowiskowym.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” Plac Wolności 2 Sępólno Krajeńskie tel. 52 3882597 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 pod nr telefonu  600 342 632.

Dane osobowe – oświadczenia uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja udziału w projekcie

Logo

 

Wpisy dotyczące projektu:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Przez WTZ do zatrudnienia II”

Dodatkowy nabór do projektu

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie