Projekt „Bezpieczny dom – pewna przyszłość”

logoEFS

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie
Krajeńskim realizacją projekt „Bezpieczny dom – pewna przyszłość” nr RPKP.09.03.02-04-
0005/20,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi
priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP. 09.03.00 Rozwój
usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania RPKP. 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.
W projekcie planuje się zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 48 osób do usług wsparcia rodziny oraz
utworzenie i funkcjonowanie mieszkania wspomaganego do dnia 31 sierpnia 2022 r

W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące wsparcie:

I. Działania wspierające uczestników w usamodzielnieniu, a w ramach zadania:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • Trening kompetencji społecznych
 • Treningi kulinarne
 • Trening ekonomiczny
 • Trening higieniczny z elementami wizażu
 • Treningi gospodarcze
 • Warsztaty IT dla uczestników
 • Warsztaty „Gry i zabawy z dziećmi”
 • Poradnictwo rodzinne
 • Wsparcie terapeutyczne
 • Coaching
 • Wsparcie Trenera wspomagania pracy
 • Wsparcie mentorów rodzin
 • Wsparcie pracowników socjalnych

II. Usługi wspierania rodzin w aktywizacji społecznej prowadzone w środowisku lokalnym

 • Zajęcia animacyjne
 • Wyjazdy integracyjne

W trakcie warsztatów i szkoleń uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienia oraz opieka nad dziećmi.

Dla prawidłowej realizacji wyżej wymienianego wsparcia przeprowadzony będzie remont
mieszkania treningowego oraz zakupione będzie wyposażenie mieszkania oraz materiały do
zajęć.

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 978 485,73 zł
Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 831 712,85 zł
Dofinasowanie ze środków budżetu państwa: 48 924,30 zł
Wkład własny 97 848,58 zł


 

Wpisy dotyczące projektu:

Ogłoszenie o naborze do projektu „Bezpieczny dom – pewna przyszłość”

REMONT – szacowanie wartości zamówienia

KUCHNIA – szacowanie wartości zamówienia

PSYCHOLOG – szacowanie wartości zamówienia

TERAPEUTA – szacowanie wartości zamówienia

TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH – szacowanie wartości zamówienia

TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

WYŻYWIENIE – szacowanie wartości zamówienia

Wycieczka do Fojutowa

Piknik rodzinny

Piknik rodzinny „Bezpieczny dom – pewna przyszłość”

Trening kompetencji społecznych

Mieszkanie treningowe

Warsztaty kulinarne