Statut

STATUT
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” i zwane jest w dalszej części
Stowarzyszeniem.
Rozdział I – Postanowienia ogólne.
§ 1
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i postanowieniami
niniejszego statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione
w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3
1. Siedzibą działania Stowarzyszenia jest miasto Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8/7.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest cały kraj.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Ma prawo zatrudniać
pracowników.
§ 5
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów
statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może tworzyć instytucje, które służą realizacji celów statutowych
(miedzy innymi placówki doskonalenia nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
placówki mające na celu rehabilitację społeczną, leczniczą i zawodową osób
niepełnosprawnych i inne).
3. Stowarzyszenie może prowadzić własne wydawnictwo.
§ 6
Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział II – Cele i zasady działania Stowarzyszenia.
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych,
2. inicjowanie, rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych
ze społecznością lokalną
3. tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego gromadzeniu środków finansowych na cele
statutowe stowarzyszenia, pochodzących z dobrowolnych składek członków, osób trzecich
oraz różnego rodzaju instytucji i fundacji
4. przeciwdziałanie alienacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez
wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
5. prowadzenie szeroko rozumianego wolontariatu,
6. aktywizowanie i wdrażanie do pełnienia ról społecznych przez osoby niepełnosprawne jako
odbiorców kultury, ale i twórców wśród lokalnej społeczności
7. współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządami lokalnymi oraz władzami
miasta i województwa, kraju,
8. prowadzenie usług specjalistycznych
9. prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zapobiegania wypadkom
drogowym i przemocy w rodzinie,
10 prowadzenie szeroko rozumianej pomocy społecznej, prawnej, profilaktycznej
i psychologicznej dla środowisk zagrożonych (niepełnosprawni; patologie np. narkomania,
agresja i alkoholizm; zaburzenia psychiczne; wykluczenie społecznie),
11prowadzenie działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego,
12 prowadzenie działań wspierających i propagujących turystykę i zdrowy styl życia,
13. rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji
pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność
zawodową tych osób,
14. zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności
w środowisku pracy,
15. tworzenie społeczeństwa obywatelskiego
16. doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy,
w tym przez osoby niepełnosprawne,
Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1. organizowanie i prowadzenie własnych placówek socjoterapeutycznych i placówek
oświatowo-wychowawczych, integracyjnych i rehabilitacyjnych, edukacyjnych,
profilaktycznych, informacyjno-turystycznych,
2. organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczych, terapeutycznych, profilaktycznych,
rehabilitacyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych, w tym niepełnosprawnych,
3. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym
niepełnosprawnych,
4. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pracowników służb publicznych, innych
stowarzyszeń zajmujących się dziećmi i młodzieżą, w tym niepełnosprawnymi,
5. wydawanie materiałów i publikacji,
6. organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw artystycznych dla społeczności
lokalnej i na rzecz realizacji celów statutowych,
7. prowadzenie działań na rzecz aktywizacji ludzi starszych, w tym kultywowanie tradycji
międzypokoleniowych,
8. Integrowanie młodzieży niepełnosprawnej z ich sprawnymi rówieśnikami poprzez
angażowanie do działania młodych wolontariuszy,
szkolenia dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i dorosłych w zakresie wzbogacania
oferty zagospodarowania czasu wolnego w zakresie różnych dziedzin kultury,
9. organizowanie zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa,
10. podejmowanie działań w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i bezrobociu,
11. wprowadzanie modelowych rozwiązań na terenie powiatu i kraju w ramach współpracy
z Unią Europejską oraz innymi krajami,
12. podejmowanie wszechstronnych działań w kierunku poprawy jakości życia kobiet,
13. podejmowanie działań związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży, w tym
niepełnosprawnych,
14. pozyskiwanie funduszy na zakup, modernizację, rozbudowę i utrzymanie bazy służącej
celom statusowym stowarzyszenia,
15. gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym
pomoc stypendialna,
16. udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych i przemocy w rodzinie,
17. prowadzenie warsztatów psychologicznych ukierunkowanych na zwiększenie aktywności
zawodowej bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, podnoszące zdolność do zatrudnienia
osób niepełnosprawnych,
18. szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi,
19. rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych on-line,
20. działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych
możliwości ich zatrudniania,
21. badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług,
22. prowadzenie działań na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych
miast i wsi,
23. prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych,
24. wczesne wspomaganie dzieci w wieku od 0 do 7 lat, w tym niepełnosprawnych,
25. tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.
§ 9
1. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
zainteresowany jego działalnością.
2. Do Stowarzyszenia wstępuje się przez złożenie pisemnej deklaracji.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność
do czynności prawnych i posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP, zgodnie
ze statutem oraz przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Do Stowarzyszenia mogą wstępować także cudzoziemcy nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium RP zgodnie ze statutem oraz ustawą Prawo
o stowarzyszeniach.
5. Zarząd przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia w drodze swojej uchwały.
§ 10
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
2. Stosowanie się do postanowień Statutu.
3. Opłacanie składek.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do Stowarzyszenia.
3. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna
deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Zarząd przyjmuje w poczet członków wspierających.
3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
§ 13
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa i obowiązki członka
zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.
§ 14
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
– śmierci,
– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
– skreślenia przez Zarząd z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres
sześciu miesięcy po uprzednim upomnieniu,
– wykluczenie Uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,
regulaminów uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie
trzydzieści dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia.
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu
tajnym lub jawnym zależnie od podjętej uchwały.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszym organem władzy Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
– uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– udzielanie absolutorium Zarządowi,
– podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,
– wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka
Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez
Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.
3. Uchwały Walnego zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
– Zwyczajne,
– Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15% członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca
od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w sprawach, dla których
rozstrzygnięcia zostało powołane.
§ 18
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 19
Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza,
skarbnika i członka.
§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
– sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
– składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
– przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,
– nadawanie godności członka honorowego,
– podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków,
– zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
– uchwalanie wysokości składek członkowskich,
– inne czynności nie przewidziane dla Walnego Zebrania Członków.
§ 21
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków.
§ 22
Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 24
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz
dokonywanie oceny tej działalności,
– dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
– składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,
– występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków komisji.
§ 25
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym
przysługuje prawo dokoptowania sobie członków.
2. Liczba członków dokoptowanych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez
Walne Zebranie Członków.
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia.
§ 26
Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 27
1. Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
– składki członkowskie,
– dotacje, subwencje,
– darowizny, spadki,
– wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
– z ofiarności publicznej,
– odsetek.
2. Wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe, zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania Członków.
3. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym.
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu tj. prezesa lub wiceprezesa
oraz skarbnika lub sekretarza.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są dwie osoby: prezes
lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.
Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 29
Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.
§ 30
W przypadku podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła
Komisję Likwidacyjną.

Dodaj komentarz