Statut

STATUT

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawa o stowarzyszeniach i postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą działania Stowarzyszenia jest miasto Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8/7.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Ma prawo zatrudniać pracowników.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może tworzyć instytucje, które służą realizacji celów statutowych (miedzy innymi placówki doskonalenia nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki mające na celu rehabilitację społeczną, leczniczą i zawodową osób niepełnosprawnych i inne).
3. Stowarzyszenie może prowadzić własne wydawnictwo.
4. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatnie lub nieodpłatnie

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II – Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwo i ochrona ludności;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacja;
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez następujące formy:

1. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek szkoleniowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, integracyjnych, rehabilitacyjnych, rozwojowych, profilaktycznych, konsultacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych, informatycznych, informacyjno-turystycznych, aktywizacji zawodowej i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych.
2. Prowadzenie usług specjalistycznych,
3. Prowadzenie usług edukacyjnych,
4. Organizowanie i prowadzenie konsultacji oraz zajęć rozwojowych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i superwizyjnych i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. Tworzenie grup wsparcia i udzielanie wsparcia indywidualnego.
5. Organizowanie i prowadzenie w czasie wolnym: wycieczek, biwaków, obozów, rajdów, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku ( w tym letni i zimowy).
6. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli edukacji, biznesu, samorządu, sektora pozarządowego, pracowników służb publicznych, przedstawicieli środowiska lokalnego, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych.
7. Wydawanie materiałów i publikacji.
8. Organizowanie koncertów, wystaw, przedstawień, happeningów i innych imprez kulturalnych.
9. Organizowanie zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa,
10. Tworzenie modelowych rozwiązań.
11. Pozyskiwanie funduszy na zakup, modernizację, rozbudowę i utrzymanie bazy służącej celom statusowym stowarzyszenia,
12. Gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc stypendialna.
13. Organizowanie wizyt studyjnych i wyjazdowych krajowych i zagranicznych.
14. Dożywianie dzieci i młodzieży,
15. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
16. Prowadzenie zajęć sportowych,
17. Gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomocy stypendialnej.
18. Rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych on-line,
19. Podejmowanie działań służących tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania,
20. Integrowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tej grupy osób,
21. Współpracę z samorządami lokalnymi na wszystkich szczeblach oraz władzami miasta i województwa, kraju,
22. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla obywateli,

w formie odpłatnej działalności:

1. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek szkoleniowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, integracyjnych, rehabilitacyjnych, rozwojowych, profilaktycznych, konsultacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych, informatycznych, informacyjno-turystycznych, aktywizacji zawodowej i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. – PKD 85 59 B
2. Prowadzenie usług specjalistycznych, – PKD 88 10 Z, 87.90.Z
3. Prowadzenie usług edukacyjnych, – PKD 85 59 B
4. Organizowanie i prowadzenie konsultacji oraz zajęć rozwojowych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i superwizyjnych i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. Tworzenie grup wsparcia i udzielanie wsparcia indywidualnego. – PKD 85 60 Z
5. Organizowanie i prowadzenie w czasie wolnym: wycieczek, biwaków, obozów, rajdów, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku ( w tym letni i zimowy) wraz zakwaterowaniem. – PKD 93 19 Z, 87.90.Z
6. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli edukacji, biznesu, samorządu, sektora pozarządowego, pracowników służb publicznych, przedstawicieli środowiska lokalnego, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. – PKD 85 59 B
7. Wydawanie materiałów i publikacji. – PKD 58 19 Z
8. Organizowanie koncertów, wystaw, przedstawień, happeningów i innych imprez kulturalnych. – PKD 94 99 Z
9. Organizowanie wizyt studyjnych i wyjazdowych krajowych i zagranicznych. – PKD 94 99 Z
10. Prowadzenie zajęć sportowych, – PKD 85 51 Z
11. Rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych on-line, – PKD 88 10 Z
12. Podejmowanie działań służących tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania, – PKD 88 10 Z
13. Integrowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tej grupy osób, – PKD 88 10 Z
14. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla obywateli, – PKD 94 99 Z
15. Organizowanie zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa, – PKD 88 99 Z
16. Tworzenie modelowych rozwiązań. – PKD 94 99 Z
17. Pozyskiwanie funduszy na zakup, modernizację, rozbudowę i utrzymanie bazy służącej celom statusowym stowarzyszenia, – PKD 88 99 Z
18. Gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc stypendialna. – PKD 88 99 Z
19. Dożywianie dzieci i młodzieży, – PKD 88 99 Z
20. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, – PKD 94 99 Z
21. Gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomocy stypendialnej. – PKD 88 99 Z
22. Współpracę z samorządami lokalnymi na wszystkich szczeblach oraz władzami miasta i województwa, kraju, – PKD 94 99 ”

w formie nieodpłatnej działalności:

1. Organizowanie zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa, – PKD 88 99 Z
2. Tworzenie modelowych rozwiązań. – PKD 94 99 Z
3. Pozyskiwanie funduszy na zakup, modernizację, rozbudowę i utrzymanie bazy służącej celom statusowym stowarzyszenia, – PKD 88 99 Z
4. Gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc stypendialna. – PKD 88 99 Z
5. Dożywianie dzieci i młodzieży, – PKD 88 99 Z
6. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, – PKD 94 99 Z
7. Gromadzenie funduszy na pomoc dla młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomocy stypendialnej. – PKD 88 99 Z
8. Współpracę z samorządami lokalnymi na wszystkich szczeblach oraz władzami miasta i województwa, kraju, – PKD 94 99 ”
9. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek szkoleniowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, integracyjnych, rehabilitacyjnych, rozwojowych, profilaktycznych, konsultacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych, informatycznych, informacyjno-turystycznych, aktywizacji zawodowej i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. – PKD 85 59 B
10. Prowadzenie usług specjalistycznych, – PKD 88 10 Z, 87.90.Z
11. Prowadzenie usług edukacyjnych, – PKD 85 59 B
12. Organizowanie i prowadzenie konsultacji oraz zajęć rozwojowych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i superwizyjnych i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. Tworzenie grup wsparcia i udzielanie wsparcia indywidualnego. – PKD 85 60 Z
13. Organizowanie i prowadzenie w czasie wolnym: wycieczek, biwaków, obozów, rajdów, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku ( w tym letni i zimowy). wraz zakwaterowaniem – PKD 93 19 Z, 87.90.Z
14. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli edukacji, biznesu, samorządu, sektora pozarządowego, pracowników służb publicznych, przedstawicieli środowiska lokalnego, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych w miarę potrzeb realizacji celów głównych. – PKD 85 59 B
15. Wydawanie materiałów i publikacji. – PKD 58 19 Z
16. Organizowanie koncertów, wystaw, przedstawień, happeningów i innych imprez kulturalnych. – PKD 94 99 Z
17. Organizowanie wizyt studyjnych i wyjazdowych krajowych i zagranicznych. – PKD 94 99 Z
18. Prowadzenie zajęć sportowych, – PKD 85 51 Z
19. Rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych on-line, – PKD 88 10 Z
20. Podejmowanie działań służących tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania, – PKD 88 10 Z
21. Integrowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tej grupy osób, – PKD 88 10 Z
22. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla obywateli, – PKD 94 99 Z

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 9

1. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, zainteresowany jego działalnością.
2. Do Stowarzyszenia wstępuje się przez złożenie pisemnej deklaracji.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP, zgodnie ze statutem oraz przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Do Stowarzyszenia mogą wstępować także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP zgodnie ze statutem oraz ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
5. Zarząd przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia w drodze swojej uchwały.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
2. Stosowanie się do postanowień Statutu.
3. Opłacanie składek.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia.
3. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Zarząd przyjmuje w poczet członków wspierających w drodze swojej uchwały.
3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
– śmierci,
– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
– skreślenia przez Zarząd z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy po uprzednim upomnieniu,
– wykluczenie Uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie trzydzieści dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia.

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym zależnie od podjętej uchwały.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszym organem władzy Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
– uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– udzielanie absolutorium Zarządowi,
– podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,
– wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.
3. Uchwały Walnego zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
– Zwyczajne,
– Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, w terminie do 30 marca następnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało powołane.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
– Powoływanie i odwoływanie koordynatorów placówek prowadzonych przez stowarzyszenie
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
– sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
– składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
– przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,
– nadawanie godności członka honorowego,
– podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków,
– zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
– uchwalanie wysokości składek członkowskich,
– zarząd podejmuje decyzję w sprawie zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę
– zarząd określa zasady promowania organizacji

§ 21

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 22

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
1. Członek Zarządu ani osoba pozostającą z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości wynikającej z tytułu zatrudnienia.
2. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 24

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,
– dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
– składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,
– występowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji.

§ 25

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo dokoptowania sobie członków.
2. Liczba członków dokoptowanych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia.

§ 26

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
– ze składek członkowskich,
– z dotacji, subwencji,
– z darowizn, spadków,
– z wpływów z działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej Stowarzyszenia,
– z ofiarności publicznej,
– z udziałów i lokat
– ze sponsoringu
– ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy
zawodowej osób niepełnosprawnych

2. Środki finansowe są wydatkowane na cele statutowe, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym.

§ 28

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu tj. prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są dwie osoby: prezes
lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§30

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

W przypadku podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

Dorosli-Dzieciom-STATUT

Dodaj komentarz