Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Sicienko

„Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”

Zajęcia wspomagające – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Cele: Wyrównywanie braków w podstawowych technikach szkolnych, czytanie, pisanie, liczenie. Utrwalanie zasad ortograficznych. Redukcja napięć emocjonalnych poprzez  naukę ćwiczeń rozluźniających, relaksacyjnych.  Stworzenie możliwości  wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Doskonalenie  umiejętności koncentracji, usprawnienie pamięci poprzez wykorzystanie programów komputerowych.

Najbardziej uczniowie lubią ćwiczenia i programy komputerowe.

Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu MTalent.

Efektem tych zajęć był wzrost sprawności funkcji wzrokowych, słuchowych, przestrzennych. Poprawiła się grafomotoryka- rysowanie oraz pisanie. Podniesiony został poziom umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczniowie nauczyli się radzić sobie ze stresem. Poznali ćwiczenia relaksacyjne. Skupiają się na zadaniach, doprowadzają je do końca. Korelacja rówieśnicza się poprawiła.