„Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko- edycja 3”

„Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko- edycja 3”

Nr projektu FEKP.08.12-IP.02-0001/23.

 

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” wraz z Gminą Sicienko realizują projekt p. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko- edycja 3” Nr projektu FEKP.08.12-IP.02-0001/23.

Budżet projektu:

Wartość projektu ogółem: 771 635,28 zł, w tym:

 • dofinasowanie z Unii Europejskiej w ramach EFS+: 655 889,99 zł
 • dofinasowanie z Budżetu Państwa: 38 581,76 zł
 • wkład własny niefinansowy: 77 163,53 zł

Projekt zakłada realizację kompleksowego i innowacyjnego programu edukacyjnego dla szkół

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sicienko. W projekcie zaplanowano udział następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku,
 • Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie,
 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Samsiecznie,
 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie.

Są to wszystkie publiczne szkoły działające na terenie gminy Sicienko.

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół w zakresie wspierania uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, w tym:

 • uczniów wymagających wsparcia w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych (edukacja włączająca),
 • pozostałych uczniów celem podniesienia u nich kompetencji kluczowych.

W ramach działań wspomagających (edukacji włączającej) zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami oraz trening umiejętności społecznych. Natomiast w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe zaplanowano: zajęcia matematyczne z elementami informatyki, zajęcia z kreatywności, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rozwijające porozumiewanie się w języku ojczystym, zajęcia w ramach Klubu Młodego Odkrywcy.

Projekt zakłada także wsparcie kadry edukacyjnej szkół poprzez realizację działań szkoleniowych – podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, stosowania metod sprzyjających rozwojowi u uczniów kompetencji kluczowych oraz w zakresie podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK.

Działaniem komplementarnym w przedmiotowym projekcie będzie doposażenie szkół w sprzęt do TIK, niezbędny sprzęt do wyposażenia sal i inny drobny sprzęt do zajęć, który będzie wspierały procesy edukacyjne.

Projekt jest działaniem partnerskim – jst i ngo – wykorzystującym najlepsze doświadczenia w realizacji edukacji zarówno z samorządu lokalnego jak i organizacji działającej na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Projekt komplementarnie i uzupełniająco wspiera działania szkół. Projekt  realizowany jest przy poszanowaniu czynnika społecznego, gospodarczego i ekologicznego. Przedmiotowy projekt   stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

Wskaźniki projektu:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 5
 2. Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 15 (8K, 7M)
 3. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 25 (22K, 3M)
 4. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 167 (100K, 67M)
 5. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 134 (70K, 64M)
 6. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 25 (22K, 3M)

 

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, (nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).
 2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wpisy dotyczące projektu:

Rekrutacja do projektu

Wsparcie ucznia z obniżonym nastrojem – 2-dniowe szkolenie dla nauczycieli

Rozwiązywania Konfliktów – Mediacje i negocjacje w szkole – 2 dniowe szkolenie dla nauczycieli

Techniki Informacyjno-Komunikacyjne w pracy dydaktycznej – 2 dniowe szkole nie dla nauczycieli

Zajęcia z języka angielskiego dla klasy 3 – SP Samsieczno

Zajęcia z kreatywności u Bystrych Główek, czyli w klasie drugiej

Zajęcia socjoterapeutyczne w Samsiecznie

Zajęcia rozwijające porozumiewanie się w języku ojczystym w Samsiecznie

Zajęcia z kreatywności dla uczniów Kruszyn gr.1

Zajęcia z kreatywności dla uczniów Kruszyn gr.2

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów Kruszyn

Zajęcia rozwijające porozumiewanie się w języku ojczystym – Kruszyn gr. 2

Zajęcia rozwijające porozumiewanie się w języku ojczystym – Kruszyn gr. 1

Zajęcia matematyczne z elementami informatyki dla uczniów Kruszyn

Zajęcia logopedyczne dla uczniów Kruszyn

Zajęcia kreatywne dla uczniów Kruszyn

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów Kruszyn

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.2

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.3

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.4

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.5

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Kruszyn gr.1

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Kruszyn gr.2

Zajęcia z kreatywności cz. 1 – Sicienko

Zajęcia z kreatywności cz. 2 – Sicienko

Zajęcia z kreatywności cz. 3 – Sicienko

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Sicienko

Zajęcia logopedyczne – Sicienko

Zajęcia socjoterapeutyczne – Sicienko

Klub Młodego Odkrywcy – Sicienko

Klub Młodego Odkrywcy – Sicienko

Zajęcia matematyczne z elementami informatyki – Sicienko

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Sicienko

Zajęcia z języka angielskiego – Sicienko

Zajęcia z języka angielskiego – SP Samsieczno

Zajęcia z języka angielskiego SP Strzelewo

Zajęcia socjoterapeutyczne SP Strzelewo

Zajęcia z kreatywności SP Strzelewo

Zajęcia matematyczne z elementami informatyki SP Strzelewo

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze gr. 1 Sicienko

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze gr. 2 Sicienko

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Sicienko

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Sicienko

Zajęcia logopedyczne – Sicienko

Zajęcia matematyczne z elementami informatyki w Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie