Aktywna jesień życia

logo-sicienkoGmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  realizują projekt pn. „Aktywna jesień życia”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP.09.01.02 Solidarne społeczeństwo, Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Cel szczegółowy PI RPO

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób starszych (powyżej 60/65), niepełnosprawnych z terenu Gminy Sicienko poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 166 713,94 zł

Dofinansowanie: 150 041,94 zł (90%), w tym wkład Unii Europejskiej: 141 705,53 zł (85%), budżet państwa: 8 336,41  zł (5%)

Wkład własny: 16 672,00 zł (10%)

 

 Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
(nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”,  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

                                                                                                               Zarząd

                                                                                         Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Informacja o przetwarzaniu danych RODO

Wpisy dotyczące projektu:

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie pełnienia funkcji animatora klubu seniora

Harmonogramy wsparcia – grudzień

Regulamin klubu seniora

UWAGA!!! Zmiana harmonogramu Zielonczyn

Harmonogramy wsparcia – styczeń

Warsztaty kulinarne – potrawy świąteczne

Warsztaty rękodzieła – ozdoby świąteczne

Warsztaty ekologiczne w Zielonczynie

Aktualizacja harmonogramu – WOJNOWO

Warsztaty ekologiczne w Wojnowie

Warsztaty kulinarne

Z ekologią za pan brat!

Harmonogramy wsparcia – luty

WOJNOWO – Odwołane zajęcia dotyczące spotkania z psychologiem/terapeutą

Harmonogramy spotkań – marzec

Warsztaty IT

Kolejne spotkania w ramach WARSZTATÓW KULINARNYCH

Harmonogramy spotkań – KWIECIEŃ

Zajęcia w zakresie kultury fizycznej

Harmonogramy spotkań – MAJ

Kolejna odsłona warsztatów kulinarnych

Warsztaty komputerowe dla seniorów

Harmonogramy spotkań – CZERWIEC

Trening kreatywności

Harmonogramy spotkań – LIPIEC

Zajęcia w zakresie kultury fizycznej

Harmonogramy spotkań – SIERPIEŃ

Wycieczka do Gdańska

Harmonogram wsparcia – WRZESIEŃ

Aktywna jesień życia