Aktywna jesień życia

logo-sicienkoGmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  realizują projekt pn. „Aktywna jesień życia”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP.09.01.02 Solidarne społeczeństwo, Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Cel szczegółowy PI RPO

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób starszych (powyżej 60/65), niepełnosprawnych z terenu Gminy Sicienko poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 166 713,94 zł

Dofinansowanie: 150 041,94 zł (90%), w tym wkład Unii Europejskiej: 141 705,53 zł (85%), budżet państwa: 8 336,41  zł (5%).

Wkład własny: 16 672,00 zł (10%).

 

Wpisy dotyczące projektu:

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie pełnienia funkcji animatora klubu seniora

Harmonogramy wsparcia – grudzień

Regulamin klubu seniora

UWAGA!!! Zmiana harmonogramu Zielonczyn

Harmonogramy wsparcia – styczeń

Warsztaty kulinarne – potrawy świąteczne

Warsztaty rękodzieła – ozdoby świąteczne

Warsztaty ekologiczne w Zielonczynie

Aktualizacja harmonogramu – WOJNOWO

Warsztaty ekologiczne w Wojnowie

Warsztaty kulinarne

Z ekologią za pan brat!

Harmonogramy wsparcia – luty

WOJNOWO – Odwołane zajęcia dotyczące spotkania z psychologiem/terapeutą

Harmonogramy spotkań – marzec

Warsztaty IT

Kolejne spotkania w ramach WARSZTATÓW KULINARNYCH

Harmonogramy spotkań – KWIECIEŃ

Zajęcia w zakresie kultury fizycznej