Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL

ologowanieStowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim realizują projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL nr RPKP.09.02.01-04-0017/18,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska i opiera się także na wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej, szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest wdrożenia do dnia 30.04.2020r. kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne dla 54 osób.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 903 412,38 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 767 898,48 zł (85%)

Wkład własny 135 513,90 zł (15%)

 

 Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, z siedzibą przy ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
(nr tel.: 52 388 83 06, adres e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl).

2. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników projektu. W celu wykonywania tych zadań Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy na realizację poszczególnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”,, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, /Zarząd posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”,  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

                                                                                                               Zarząd

                                                                                         Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Informacja o przetwarzaniu danych RODO

Wpisy dotyczące projektu:

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja – termin II

Szacowanie wartości zamówienia kurs zawodowy OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

COACHING – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – psycholog/terapeuta – szacowanie wartości zamówienia/rozeznanie rynku

TRENINGI KOMPETENCJI I WARSZTAT – szacowanie wartości zamówienia

DORADZTWO ZAWODOWE – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia

WYŻYWIENIE – szacowanie wartości zamówienia

KURS KUCHARZ – szacowanie wartości zamówienia

ABC przedsiębiorczości – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY IT – szacowanie wartości zamówienia

WYNAGRODZENIE ANIMATORÓW – rozeznanie rynku, szacowanie wartości zamówienia

KURS PRAWA JAZDY – szacowanie wartości zamówienia

Trening kompetencji społecznych – gr. I i II

Warsztaty ABC przedsiębiorczości – grupa I

MARZEC: Harmonogram animacji w projekcie

Kurs zawodowy – rozeznanie rynku/szacowanie wartości zamówienia

Warsztaty ABC przedsiębiorczości – grupa II

Broadway Bowling

Warsztaty IT dla 1. grupy uczestników

KWIECIEŃ: Harmonogram animacji w projekcie

Spotkanie integracyjne

Animacje sportowe

Warsztaty IT dla 2. grupy uczestników

MAJ: Harmonogram animacji w projekcie

Warsztaty mydlarskie

Kulinarne popołudnie

Inicjatywa lokalna – podchody i ognisko

Aktualizacja harmonogramu animacji MAJ

INICJATYWA LOKALNA – podchody miejskie zakończone ogniskiem

Czerwiec: harmonogram animacji w projekcie

Ruch rozwija

Harmonogram animacji LIPIEC/SIERPIEŃ

Animacje sportowe

Olimpiada Centrum Aktywności Rodziny

Harmonogram animacji – WRZESIEŃ

Aktualizacja harmonogramu animacji na wrzesień

Wycieczka do Torunia

Dzień Rodziny

Kurs: Pracownik administracji – szacowanie wartości zamówienia

LISTOPAD: Harmonogram animacji

Warsztaty IT dla 3. grupy uczestników

GRUDZIEŃ: Harmonogram animacji

Centrum Aktywności Europejskiej Rodziny

Wizyta studyjna przedstawicieli portugalskiego stowarzyszenia „ProAtlântico – Associação Juvenil”

STYCZEŃ I LUTY: Harmonogram animacji

UWAGA! Zmiana harmonogramu animacji sportowych

AKTUALIZACJA II Harmonogramu animacji

Podsumowanie animacji sportowych

Podsumowanie animacji – rękodzieło, turystyka…