Zajęcia dodatkowe dla uczniów – Szkoła Podstawowa w Samsiecznie

logo-sicienko

W Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie  od grudnia 2018 roku do maja 2019 roku prowadzono działania projektowe dla 79 uczniów pod nazwą „Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Sicienko”

, oparte na nowej formie współpracy samorządów – ZIT,  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerzy projektu to: Gmina Sicienko oraz Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego.

Oferta zajęć dla naszych uczniów była bogata. Każde dziecko z naszej szkoły mogło wypełnić czas pozalekcyjny, rozwijając swoje zainteresowania lub pokonując własne trudności.

Na zajęciach z matematyki z elementami informatyki uczniowie pracowali nad podwyższeniem swoich kompetencji matematycznych, doskonalili logiczne myślenie, poszukiwali nietypowych rozwiązań zadań. Podczas tych działań projektowych uczniowie wykonali samodzielnie karty słynnych matematyków, układ współrzędnych, albumy o symetrii w ich najbliższym otoczeniu. Wykonali także bryły metodą origami.

Nasi Anglofani mogli również kreować i poznawać rzeczywistość w języku angielskim podczas zajęć lingwistycznych. Wśród bogatych działań wyróżnić można tworzenie lapbooków, eksperymenty językowe, pracę z materiałami filmowymi (You Tube) – z wykorzystaniem metody WebQuest.

W ofercie zajęć projektowych znalazły się także zajęcia wyrównawcze, skierowane do uczniów klas starszych, w czasie których mogli uzupełnić braki w wiadomościach z zakresu rozpoznawania części mowy, gromadzenia i porządkowania słownictwa potrzebnego do tworzenia wypowiedzi. Doskonalili umiejętność argumentowania i uzasadniania swojego stanowiska. Ważnym aspektem tych zajęć było rozwijanie u uczniów świadomego planowania i organizowania procesu własnego uczenia się. Nie zabrakło też ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia wypowiedzi czy korzystania z różnych źródeł informacji.

Ciekawą propozycją zajęć był Klub Młodego Odkrywcy. Tematyka przyrodnicza zgłębiana poprzez eksperymenty, doświadczenia, wycieczki plenerowe i inne aktywne formy. Młodzi Odkrywcy przygotowali między innymi zielniki liści, badali czystość wód i skład chemiczny gleby. Założyli hodowlę fasoli i patyczaków, opracowali mapę wód mineralnych występujących w Polsce. Uczniowie odwiedzili także bydgoskie schronisko dla zwierząt oraz Krajeński Park Krajobrazowy.

Dla uczniów żywo zainteresowanych różnego rodzaju działaniami plastycznymi prowadzono zajęcia z kreatywności, na których mali artyści mogli łączyć działalność plastyczną z muzyką, poezją dziecięcą i teatrem. Kreatywność uczestników zajęć była rozwijana  podczas tworzenia elementów scenografii do przedstawienia teatralnego „O Piaście Kołodzieju”, którego premiera odbyła się podczas obchodów Dnia Patrona w naszej szkole. Uczniowie tworzyli także plastyczne formy przestrzenne – maski afrykańskie oraz choreografię tańca plemiennego. Ich wytwory zdobią  galerie na holach szkolnych. Przyciągają wzrok i budzą podziw kolegów i koleżanek oraz gości odwiedzających naszą szkołę.

Wśród oferty zajęć projektowych zapewniono także specjalistyczne formy aktywności wynikające z pogłębionej diagnozy. Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych pracowali uczniowie mający aktualne opinie lub orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznych. Celem zajęć było zapobieganie trudnościom dydaktycznym związanym z podstawowymi umiejętnościami szkolnymi. Dzieci pracowały nad samoakceptacją, prawidłową komunikacją i koncentracją uwagi. Duży nacisk położono na doskonalenie procesu radzenia sobie z własną niechęcią i rezygnacją przy pojawiających się niepowodzeniach i trudnościach szkolnych.

Z kolei zajęcia logopedyczne skupiły uczniów, którzy pracowali nad poprawą jakości wymowy. Ważnym elementem tych spotkań było doskonalenie słuchu fonemowego. Uczniowie chętnie wykorzystali w tym celu bogate zasoby gier dydaktycznych oraz specjalistyczne programy multimedialne przeznaczone do terapii logopedycznej. W trakcie zajęć nie zabrakło zabaw rozwijających zasób słownictwa poprzez naukę wierszyków i piosenek logopedycznych. Wiele działań opartych było na ćwiczeniach ortofonicznych, słuchowych, wzrokowych czy słowno – ruchowych.

Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja projektu INNOWACYJNA EDUKACJA  dała możliwość wszechstronnego rozwoju uczniom SP w Samsiecznie.

Każdy uczestnik zajęć projektowych mógł rozwijać swoje umiejętności przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Podczas realizacji działań projektowych nie było mowy o nudzie i monotonnej nauce. Stawiano na empiryzm, aktywizujące metody poznawania otaczającego świata, wykorzystujące różnorodne pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach projektu i świetnie dopasowane do naszych uczniów.