Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze gr. 1 Sicienko

Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uczęszcza troje uczniów z klasy III. Są to dzieci mające problemy edukacyjne spowodowane problemami środowiskowymi oraz niższym niż przeciętny ilorazem inteligencji.

 

Podczas zajęć rozwijam w uczniach następujące treści  programowe:

 1. Z zakresu języka polskiego:
 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych używanie poprawnej formy gramatycznej wyrazów oznaczających rzeczy, czynności, cechy (osób, przedmiotów, zjawisk);
 • poprawne łączenie wyrazów w związki frazeologiczne, rozpoznawanie i wyszukiwanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym, bliskoznacznym oraz wyrazów pokrewnych i wyrazów wieloznacznych
 • poprawne formułowanie prostych wypowiedzi: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, równoważnik zdania, wykrzyknienie, w celu trafnego wyrażenia swojej myśli i komunikacji z innymi osobami.
 • czytanie w skupieniu po cichu tekstów zapisanych samodzielnie w zeszycie oraz tekstów drukowanych
 1. Z zakresu matematyki:
 • dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci w zakresie 100,
 • poprawne zapisywanie przeprowadzonych obliczeń, posługiwanie się znakiem równości, znakami czterech podstawowych działań i nawiasami,
 • wykorzystywanie liczb do wykonania pomiaru długości: odcinków, boków figur geometrycznych, długości, szerokości, wysokości oraz pomiaru pojemności i masy, używając określeń: cięższy, lżejszy, kilogram, dekagram, gram
 • zamienianie podstawowych jednostek miar, np. metry w centymetry, zapisywanie wyników pomiarów w postaci wyrażeń dwumianowanych
 • wykonywanie obliczeń pieniężnych, zamiana złotówki na grosze i odwrotnie;

 

Umiejętności te rozwijałam wykorzystując otrzymany z projektu ekran multimedialny, różnego rodzaju gry, klocki, krzyżówki, tangramy, multimedialne programy edukacyjne, filmiki edukacyjne dla dzieci