Szacowanie wartości zamówienia w zakresie pełnienia funkcji animatora klubu seniora

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Aktywna jesień życia”,  dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania  9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania  9.1.2  Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie  pełnienia funkcji animatora klubu seniora w ramach projektu zwraca się z uprzejma prośbą o podanie ceny za brutto za jeden miesiąc pracy w klubach seniora zgodnie z poniższą informacją:.

Planuje się zatrudnienie w ramach umowy zlecenie 2 lokalnych animatorów, po jednym do każdej świetlicy wiejskiej (Wojnowo, Zieloczyn), w której odbywać się będą spotkania w ramach klubu seniora. Zadaniem animatorów będzie zapewnienie dostępu do świetlicy dla członków klubu, organizacja zajęć animacyjnych oraz koordynacja spotkań samopomocowych. Animatorzy będą pracowali w klubie poza terminami zajęć tematycznych, tj. warsztatów, itp. Do zadań animatorów będzie należało również zapewnienie płynności działań oraz zakup poczęstunków na spotkania w ramach budżetu projektu. Szacuje się średnio 8 godzin pracy w tygodniu.

Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jeden miesiąc pełnienia funkcji animatora. Ewentualną realizację zamówienia planuje się od grudnia 2018 do września 2019. Do ceny należy doliczyć dojazd do świetlic na terenie Gminy Sicienko. Spotkania animacyjne planuje się prowadzić w blokach 4 godzinnych.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 22 listopada  2018 roku.

Informację o cenie na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: ulas555@wp.pl wpisując w temacie „ANIMATORZY – szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 22 listopada  2018 roku.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”