Projekt “Z nową energią na rynek pracy!”

nagłówek-kolor
„Z NOWĄ ENERGIĄ NA RYNEK PRACY!”


Projekt skierowany jest do 30 młodych osób kobiet i mężczyzn (20K i 10M), które:
– są w wieku 15-29 lat,
– zamieszkują na terenie powiatu m. Słupsk i pow. słupskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
– nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
– w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu,
– są bierne zawodowo (30 osoby – 20K, 10M),
– są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy (30 osób – 20K i 10M),

Dokumenty zgłoszeniowe:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) – w przypadku osób niepełnosprawnych,
4. Oświadczenie określające status Kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy
5. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projektu lub w przypadku osoby małoletniej przez jej prawnego opiekuna.

Ścieżka wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe i coaching- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
2. Szkolenie zawodowe :
– 3 – grupy po 10 UP. Zajęcia grupowe średnio 150 godzin szkolenia. Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/godzinę. 20 spotkań x 8 godzin dziennie, średnio 2- 3 razy w tygodniu,catering(przerwa kawowa + obiad)
– SP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

3. Staże zawodowe:

Wnioskodawca zapewnia każdemu Uczestnikowi badanie lekarskie,Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW, za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe –
1127,47zł zł netto/miesiąc.
Praca: min 3 m-ce umowa o pracę na 1/2 etatu po zakończeniu stażu!

http://znowaenergia.pl/index.html

dobre