Zajęcia z języka angielskiego – SP Samsieczno

 

Projekt „Innowacyjna edukacja” –  zajęcia z języka angielskiego  – SP Samsieczno

 

Jednym z najlepszych sposobów uczenia się języków obcych są ćwiczenia praktyczne, w których uczniowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia i interakcji z tym, czego się uczą. Dlatego też celem innowacji pedagogicznej w klasie V w pierwszej połowie roku szkolnego 2023/24 było częste różnicowanie zadań i urozmaicanie zajęć tak, aby bogactwo ćwiczeń praktycznych obejmowało wiele obszarów dynamicznego procesu uczenia się języka angielskiego na realizowanym etapie.

Nauczyciel odszedł od nauczania rozumianego wyłącznie jako przekaz wiedzy, na rzecz treningu umiejętności z bogatym źródłem materiałów autentycznych, w tym nagrań, filmów lub podcastów, wybranych tekstów, dostosowywanych do potrzeb, zainteresowań i poziomu zaawansowania piątoklasistów. W oparciu o tzw. authentic materials ćwiczenia przybierały formę komunikacji na linii nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń w realnych kontekstach jako role-play, symulacje, piosenki lub prowadzenie rozmów telefonicznych, itp.

Koncepcja międzykulturowości była omawiana na wielu zajęciach poświęconych innowacjom. Uczniowie wybierali następujące treści: edukacja i uniformy, zwyczaje, święta i uroczystości kulturalne.

Powyższe inspirowały ich do analizy informacji, wyciągania wniosków, dokonywania porównań i wyrażania własnych opinii.

Ponadto, uczniowie wykazali się dużą otwartością na integrowanie zagadnień z innymi przedmiotami, co widoczne było podczas tematów CLIL, np. nauka języka angielskiego w obszarze muzyki, fizyki, itp. Takie podejście do nauczania języka obcego jest bardzo korzystne dla ucznia. Nie tylko pokazuje kompletność zdobytej wiedzy, ale pozwala również wypowiadać się w języku angielskim na tematy poruszane podczas innych lekcji.

Wszystkie zajęcia odbywały się z wykorzystaniem tzw. blended-learning, w którym technologia informacyjna wspiera tradycyjne pomoce dydaktyczne. Oprócz ciekawie opracowanych materiałów anglojęzycznych, uczniowie korzystali z różnych stron internetowych i zasobów dydaktycznych – Wordwall, interaktywne Liveworksheets, robot Emys, Quizlet, British Council Kids and BBC Learning English for Children, Grammar Genius, Voice Spice Recorder i wiele innych.

Przewidywane efekty innowacji:

– integrowanie sprawności językowych w warunkach zbliżonych do naturalnych w procesie porozumiewania się,

– rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem anglojęzycznych tzw. authentic materials, które pozwalają poznać różne akcenty języka angielskiego, nie tylko dominujący brytyjski.

– zdobycie umiejętności otwartego nawiązywania kontaktów interpersonalnych w języku angielskim;

– wypracowanie umiejętności współdziałania w zespole i aktywnego uczestniczenia w przydzielonych zadaniach,

– wzrost świadomości i otwartości na inne kultury.

Oprac.: Alina Brzykcy – nauczyciel języka angielskiego