Zapytanie ofertowe – kompleksowe przygotowanie ogródka dendrologicznego

Bez tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie

  1. zaprasza do złożenia ofert na niżej wymieniony zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe przygotowanie ogródka sensorycznego – 3 ścieżki (węchowa, dotykowa, słuchowa) na terenie przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim realizowanego w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ogólna charakterystyka oraz ilości przedmiotowego zamówienia zostały określone w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe miejsce prac budowlanych, dostawy i montażu elementów będących przedmiotem zamówienia zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy.

1.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, jeżeli beneficjent widzi potrzebę ustanowienia takich warunków

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

–           cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc),

3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

Kod: 45111291-4

Pełna nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4. Termin wykonania zamówienia: 24 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Centrum Małego Dziecka i Rodziny ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólnie Kraj. do dnia 28.10.2016r. z dopiskiem kompleksowe przygotowanie ogródka sensorycznego – 3 ścieżki (węchowa, dotykowa, słuchowa) na terenie przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim realizowanego w ramach projektu „Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

6. Warunki płatności: po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek z 60-dniowym terminem płatności.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Danuta Daszkiewicz – 606-465-124

Kamila Damaszek – 728-212-875

8. Do oferty należy przedłożyć:

– formularz ofertowy (załącznik Nr 1)

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej ni z 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.

0001 0002 0003