Zapytanie ofertowe na montaż małej architektury – ławki i kosze na śmieci

 1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Montaż małej architektury Sępólnie Krajeńskim, Sośnie, Więcborku, Jaszkowie

 1. Przedmiot zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje:
  Montaż elementów małej architektury (60 szt. ławek i 40 koszy na śmieci) we wskazanych    miejscach w ramach projektu: „Modelowe inicjatywy ekologiczne w powiecie sępoleńskim”         – realizacja w dwóch częściach:
  I część  – montaż 45 szt. ławek i 25 koszy
  II część – montaż 15 szt. ławek i 15 koszy
  Zapytanie ofertowe obejmuje transport ławek i koszy na śmieci przez Wykonawcę.
 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
  Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
  1 kryterium: cena – waga  100%
  Sposób oceny ofert:
  C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  I część zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2015 r.
  II część zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r.
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do dnia: 11.09.2015 r.

– forma pisemna: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Kraj.
– fax: /052/ 388 53 06
– e-mail: dorośli-dzieciom@wp.pl

    6. Wybór oferty:
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę   telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

 1. Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sławomir Jaskulski, tel. 662 073 264

Formularz ofertowy